Допомогти з Search courses

Оволодiння знаннями в областi теорii та методiки сучасного танцю. Ознайомлення студентiв  з iсторiєю формування та розвитку системи сучасного танцю, з провiдними школами i технiками у свiтовiй практицi.

Сформувати професiйнi знання, вмiння i навички, розвинути сутнiсть творчого мислення, тобто розробити модель формування студента в системi вищої професійної освiти не тiльки з точки зору майбутньої специфiки дiяльностi, а й з точки зору творчого розвитку. Розвинути абстрактне мислення через курс "Сучасний танець", внаслiдок чого, як результат, оволодiти вмiнням вiльно володiти способами вираження внутрiшнього свiту через форму руху.

Оволодіння навичками викладання класичного танцю третього року навчання. Складання танцювальних комбінацій  та засвоєння стрибкової техніки

Вивчення і оволодіння програмою класичного танцю другого року навчання. Набуття навичок складання комбінацій для уроку. Ознайомлення з елементами історичного танцю.

Цілями освоєння дисципліни "Підготовка концертних номерів" є:  ознайомлення з постановочною роботою в хореографічному колективі; вироблення вміння складати рухи, комбінації, етюди, танці; ознайомлення зі зразками балетмейстерської та постановочної роботи.

Цілями освоєння дисципліни "Підготовка концертних номерів" є:  ознайомлення з постановочною роботою в хореографічному колективі; вироблення вміння складати рухи, комбінації, етюди, танці; ознайомлення зі зразками балетмейстерської та постановочної роботи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння музичним інструментом, фортепіано, опанування достатніми фаховими компетентностями для використання фортепіано у вивченні різних музичних навчальних дисциплін.

Мета та завдання навчальної дисципліни "Додатковий музичний інструмент"є поліпшення підготовки студентів або її початкова стадія, для яких основним музичним інструментом є скрипка, баян, акордеон, бандура, гітара та ін.; набуття музичного досвіду; необхідних компетентностей, що дозволятимуть ширше використовувати фортепіано в навчальній роботі (вивчення сольфеджіо, гармонії, читання та аранжування хорових та оркестрових партиту тощо) та подальшій навчальній, творчій, просвітницькій, самостійній педагогічній діяльності бакалавра музичного мистецтва, вчителя музичного мистецтва та керівника дитячого музичного колективу.

Завдання курсу, вивчення дисципліни "Додатковий музичний інструмент" (фортепіано), є: забезпечення достатнього рівня фахової компетентності з фортепіано; використання фортепіано як одного з інструментів педагогічної техніки вчителя музичного мистецтва в умовах кредитно-модульної освітньої технології; оволодіння достатніми художньо-технічними навичками виконання на фортепіано музичного матеріалу програми Нової української школи для слухання музики школярами та вивчення необхідного  пісенного матеріалу під акомпанемент фортепіно.    

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Музичний інструмент, фортепіано", є музичний репертуар з фортепіанних творів та його майстерне виконання й викладання; музичний репертуар зі шкільної програми (слухання та виконання музики НУШ). 

Мета дисципліни - набуття необхідних компетентностей, досягнення високого рівні виконавської майстерності, довершених художньо-інтерпретаторських рішень, професійного володіння фортепіано та опосередковано методиками викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх закладах і творчого опанування фортепіано в середніх спеціальних музичних і педагогічних закладах на музично-мистецьких відділеннях,що дозволятиме використовувати фортепіано в навчальній, методичній, просвітницькій та самостійній діяльності магістра музичного мистецтва, викладача музичного інструмента, фортепіано.

Завдання дисципліни є забезпечення високого рівня фахової компетентності з фортепіано, як одного з основних інструментів педагогічної техніки викладача-музиканта в умовах кредитно-модульної освітньої технології; оволодіння необхідними художньо-технічними навичка фортепіанного виконавства, опанування основними методами художньо-педагогічного аналізу музичних творів й слухання музики школярами, застосування фортепіано в різних видах музично-виконавської діяльності.

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни Музичний інструмент. Фортепіано - музичний репертуар для фортепіано та його майстерне виконання та викладання; музичний репертуар з різних музичних галузей (оркестрово-інструментальна музика, хоровий репертуар, вокальна музика) для здійснення концертмейстерської діяльності.

Мета дисципліни Музичний інструмент. Фортепіано - набуття необхідних комтепетентностей, досягнення вищого трівня виконавської майстерності, довершених художньо-інтерпретаторських рішень; професійне володіння інструментом та опосередковано методикою викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх закладах; опанування методикою творчого оволоіння фортепіано в середніх  спеціальних мистецьких закладах та на музично-мистецьких відділеннях педагогічних закладів освіти, що дозволятиме використовувати фортепіано в навчальній, методичній, просвітницькій та подальшій самостійній діяльності магістра музичного мистецтва, вчителя музичного мистецтва, у набутті концертмейстерської кваліфікації магістра.

Основні завдання дисципліни - забезпечення вищого рівня фахової компетентності з фортепіно, що забезпечуватиме використання його як одного з  головних інструментів педагогічної техніки, в умовах кредитно-модульної освітньої технології; оводлодіння необхідними художньо-технічними навичками фортепіанного виконавства; опанування основними методам  художньо-педагогічного аналізу музичних творів для слухання музики школярами, застосування фортепіано в будь-якій музично-виконавській діяльності.

Цілями освоєння дисципліни "Підготовка концертних номерів" є:  ознайомлення з постановочною роботою в хореографічному колективі; вироблення вміння складати рухи, комбінації, етюди, танці; ознайомлення зі зразками балетмейстерської та постановочної роботи.

Курс «Режисури  хореографії» покликаний допомогти студентам навчитись втілювати авторський задум, виявляти глибину ідейного змісту твору, донести його до глядача та засобами виразності  створювати  художні, сценічні образи.

 Курс «Основи акторської майстерності в хореографії» покликаний допомогти студентам навчитись втілювати авторський задум, виявляти глибину ідейного змісту твору, донести його до глядача та засобами виразності  створювати  художні, сценічні образи.

Програма вибіркової навчальної дисципліни Теорія та історія фортепіанного мистецтва складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціалізація – музичний інструмент, кваліфікація - учитель музичного інструменту, вчитель музики. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями, загальними, фаховими та спеціальними компетентностями з теоретичних, методичних і практичних досягнень видатних митців фортепіанного мистецтва  Європи і світу..

 

Міждисциплінарні зв’язки з філософією, естетикою, етикою, загальною та мистецькою педагогікою; загальною та музичною психологією; мистецтвознавством, музикознавством, теорією та методикою музичної освіти; художньою культурою, світовою історією та теорією виконавського мистецтва, зі змістом методико-технологічних компетентностей та сучасних інформаційних технологій.

Метою викладання навчальної дисципліни, спецкурсу з фахової підготовки, Теорія та історія фортепіанного мистецтва є: поглиблення тезаурусу з досягнень вітчизняної та світових фортепіанних шкіл, розширення теоретичних знань з музичної педагогіки, психології та методики викладання фортепіано, з досвіду традиційних і сучасних авторських методик; набуття теоретичного та практичного досвіду самостійного здобуття цікавої та корисної інформації за тематичними вимогами та додаткових понять, досягнення високого персонального результату усвідомлення та засвоєння програми підготовки магістра музичного мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни –Теорія та історія фортепіанного мистецтва – є: орієнтація у змісті та досягненнях світових національних шкіл піанізму різних регіонів; поглиблення власної фахової ерудиції; розкриття особистісного потенціалу стосовно фортепіанного мистецтва, формування здібностей до освітньої діяльності, впровадження власних освітньо-творчих ідей; практичне розкриття та презентація своїх методико-технологічних поектів.

Виробнича науково-дослідницька практика є складовою частиною практичної підготовки магістрів денної та заочної форм навчання. Магістри спеціальностей 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво відповідно до навчального плану факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова забезпечуються цією практикою на всіх кафедрах, у тому числі кафедрі педагогіки мистецтва та фортепіанного виконаства. 

Мета проведення науково-дослідницької практики - поглиблення підготовки магістрів до організаціїї та здійснення науково-дослідної діяльності; формування дослідницьких компетентностей; умінь проведення самостійного наукового пошуку з обраного фаху та його практичного втілення у самостійній діяльності.

Завдання науково-дослідницької практики - закріплення отриманих знань з "Методики наукових досліджень", оволодіння методами відбору, аналізу та узагальнення наукової інформації, розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції магістрів, оволодіння методами проведення педагогічного експерименту в педагогічній галузі, оволодіння організаційними та науково-творчити методами роботи з бакалаврами, участь у студентських гуртках наукової творчості студентів; набуття морально-етичних якостей науковця, навичок самовдосконалення та творчої самореалізації.

Курс "Теорія і методика викладання класичного танцю" призначений для оволодіння студентами техніки класичного танцю. Даний курс створений для студентів 1 курсу.

Теоретичний блок до практичних занять. Забара М.В., канд. мистецтвознавства, доц. каф. педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства.

Ознайомлення студентів з системою урочної та позаурочної навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. В процесі проходження пропедевтичної практики студенти-практиканти знайомляться з різними аспектами професійної діяльності вчителя (музики, художньої культури, хореографії).

Викладач : Zaitseva Alla. Основний музичний інструмент (фортепіано) ІІ курс.

Предметом курсу  є оволодіння  студентами  виконавською культурою,  комунікативно-артистичне спрямування виконавської підготовки студентів.

Метою курсу є послідовний розвиток у студентів комплексу музично-творчих здібностей, набуття ними навичок самостійної роботи над музичним твором, формування художньо-перетворювальних та технологічних умінь і навичок.

Завдання: поглиблення фахової ерудиції студентів,  послідовний розвиток  здатності до самооцінювання, творчого самовираження і концертної самопрезентації, актуалізація перспективно-творчих рис студентів.

Здобуття студентами факультету мистецтв навичків практичної підготовки в літніх дитячих оздоровчих таборах, що передбачає формування організаційних умінь роботи в дитячому колективі, проведення виховної роботи та формування позитивного ставлення до педагогічної праці.

Предметом вивчення навчальної дисципліни Основний музичний інструмент (фортепіано) є оволодіння знаннями, загальними, фаховими та спеціальними компетентностями з виконання на фортепіано музичного репертуару різних стилів, жанрів та форм.

Мета викладання навчальної дисципліни – «Основний музичний інструмент (фортепіано)» – набуття достатніх компетентностей протягом всього періоду навчання,  формування базових виконавських вмінь і навичок виступів у концертних умовах перед аудиторією різного віку, що дозволятиме використовувати фортепіано в навчальній, методичній, просвітницькій та подальшій самостійній діяльності бакалавра музичного мистецтва, учителя музичного мистецтва.

 Основними завданнями вивчення дисципліни – «Основний музичний інструмент (фортепіано)» – є: забезпечення достатнього рівня фахової компетентності з фортепіано; використання фортепіано як одного з головних інструментів педагогічної техніки викладача-музиканта в умовах кредитно-модульної освітньої технології; оволодіння необхідними технічними навичками фортепіанного виконавства; опанування основних методів художньо-педагогічного аналізу музичних творів для слухання музики школярами та вивчення необхідного пісенного матеріалу під акомпанемент фортепіано.

Предмет курсу: оволодіння компетентностями щодо сутності музичного мистецтва та його особливостей у процесі навчання гри на фортепіано. Метою курсу є творчий і професійний розвиток майбутніх учителів хореографічних дисциплін засобами інструментально-виконавського мистецтва. Завдання: формування базових теоретичних знань, практичних навичок гри на фортепіано, опанування засобами художньої виразності інструментально-виконавського мистецтва, знайомство з різними стилями, жанрами і формами музичного мистецтва, розвиток музичних і творчих здібностей студентів.

 

 

 

 

Предметом є оволодіння знаннями, загальними, фаховими та спеціальними компетентностями з теоретичних, методичних та практичних досягнень Української фортепіанної школи.

Метою викладання курсу є поглиблення тезаурусу із досягнень вітчизняної та світових фортепіанних шкіл; розширення теоретичних знань з музичної педагогіки та психології та методики викладання фортепіано, набуття теоретичного та практичного досвіду самостійного здобуття цікавої та корисної інформації за тематикою курсу; досягнення високого персонального результату засвоєння програми підготовки магістра музичного мистецтва. Основні завдання - орєнтація в змісті досягнень  національних шкіл різних регіонів, поглиблення фахової ерудиції та розкриття особистісного професійного потенціалу, здібностей до освітньої діяльності, впровадження власних творчих ідей та методико-технологічних пректів.

Основними сформованими компетентностями мають стати інформаційно-аналітичні, інтелектуально-творчі, емоційно-комунікативні, загальнокультурні. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та навчально-методичні основи викладання українського народного танцю.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання українського народного танцю» є професійна підготовка та творчий розвиток майбутніх вчителів хореографії засобами українського народно-сценічного танцю.

 Кур  Гра на фортепіано створено на основі вибіркової навчальної  дисципліни та є складовою освітньо-професійної підготовки фахівців освітнього рівня Бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спкціальності 024 Хореографія.  Метою і  завдвннями курсу виступає творчий  та  професійний розвиток майбутнього викладача хореографічних дисциплін засобами музичного, зокрема фортепіанного виконавства.

Навчальний курс “Методика викладання дисципліни кваліфікації”  вивчається студентами другого (магістерського) освітнього рівня, які здобувають кваліфікацію “Викладач музичного інструмента”. Засвоєння навчального курсу дає змогу студентам оволодіти методикою навчання гри на фортепіано, що є важливою умовою їхньої майбутньої професійної діяльності у різних закладах музичної освіти.

Навчальний курс «Основний музичний інструмент (фортепіано)» – спрямований на забезпечення фахової компетентності у галузі музично-виконавської діяльності майбутніх учителів музики.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та навчально-методичні основи викладання українського народного танцю.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання українського народного танцю» є професійна підготовка та творчий розвиток майбутніх вчителів хореографії засобами українського народно-сценічного танцю.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та історія становлення українського танцювального фольклору і пошук шляхів його сучасної сценічної інтерпретації.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна інтерпретація українського танцювального фольклору» є ознайомлення студентів з історичними аспектами розвитку танцювального фольклору на теренах України, формування здатності до самостійного освоєння та інтерпретації фольклорних зразків танцювального мистецтва.