Допомогти з Search courses

Історія музичного мистецтва далекого та ближнього зарубіжжя, що охоплює найвизначніші культурні явища, твори мистецтва, творчий шлях визначних особистостей від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. Курс розрахований на студентів першого року начання спеціальностей 025 - музичне мистецтво та 014 - середня освіта.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  принципи, методи та засоби вивчення творів, стилів та напрямів мистецтва.

 Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Історія, Педагогіка, Психологія, Історія художньої культури, Методика музичного навчання.

Метою курсу "Методика викладання художньої кльтури" є   методична та практична підготовка студентів до професійної діяльності вчителя художньої культури.  

 Основними завданнями курсу є: виховання інтересу та любові до професії вчителя художньої культури; формування професійно значущих якостіей особистості вчителя та викладача художньої культури (фахову компетентність, самостійність, відповідальність, моральність, патріотизм); надання спеціальних знань щодо принципів, методів та засобів викладання художньої культури;        поглиблення і закріплення  психолого-педагогічних та спеціальних мистецьких знань та умінь їх практичного застосування; озброїти студентів уміннями спостерігати й аналізувати твори мистецтва; навчити студентів розробляти та проводити уроки з художньої культури різних типів із використанням традиційних та сучасних методів активізації розвитку особистості; розвивати інтерес до науково-дослідної роботи з проблем художньої культури; сприяти реалізації творчого потенціалу кожного майбутнього учителя художньої культури, формувати потребу саморозвитку, самоаналізу, самовдосконалення. Все це забезпечить компетенції: когнітивну (оперування знаннями з історії та теорії мистецтва), методичну (належний рівень володіння методами, формами та засобами мистецької педагогіки), інтерпретаційну (уміння створювати вербальну інтерпретацію художнього твору), практичну (застосування всіх знань та умінь на практиці в школі).

Програму курсу  розроблено відповідно до навчального плану спеціальностей "Музичне мистецтво" та "Хореографія"для студентів ІІІ курсу із другою спеціальністю “Художня культура” 

Курс узагальнює та висвітлює світовий культуриний процес від зародження суспільства до нашого часу і складена з урахуванням нових досягнень в галузі літературознавства, мистецтвознавства та музикознавства.

У курсі комплексно та синхронно розглядається історія вітчизняної і зарубіжної культури у динаміці взаємовідношень видів мистецтва.

Цілісна картина історичних змін світогляду людини втілюється у різних формах духовної творчості – філософії, архітектурі, живопису, музиці, літературі, драматургії. Відповідно до нових уявлень про світ формується естетичні ідеали, на які спирається мистецтво кожнохї епохи.

Завдання курсу - розкрити студентам ідейно-художній світ мистецтва, допомогти їм осягнути і оцінити морально-етичні ідеали видатних діячів світового мистецтва, зрозуміти основні закономірності розвитку та зміни напрямків і стилів світової культури, підготуватись до вивчення методики викладання художньої культури.

Курс Методики музичної освіти знаходиться в стані наповнення.