Допомогти з Search courses

Предметом вивчення навчальної дисципліниОснови ділової комунікації” є особливі форми ділового спілкування, кожна з яких складається із сукупності актів комунікації і здійснюється відповідно до певної комунікативної стратегії.

Міждисциплінарні зв’язки: Спецкурс “Основи ділової комунікації” пов’язаний з такими дисциплінами:

 1. Країнознавство.
 2. Практика англійської мови.
 3. Стилістика.
 4. Ділова англійська мова.
 5. Психологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Strategies of effective business communication

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи ділової комунікації” є формування відповідного рівня комунікативної компетенції, достатньої для ефективної взаємодії у сфері ділового спілкування англійською мовою.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи ділової комунікації” є

- систематизація знань з англійської мови для здійснення міжкультурної комунікації;

- формування уявлень про зміст, форми і національні особливості в сфері ділової комунікації;

- розвиток необхідних комунікативних навичок англійською мовою;

- вивчення правил етики та культури ділового спілкування англійською мовою.

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Вступ до Іноземної Філології» - спеціально підібраний мовний матеріал, який відображає історію формування англійської мови як основного сучасного засобу міжкультурної комунікації  у процесі політичних, економічних, релігійних соціокультурних та лексикологічних трансформацій англомовного суспільства.

 

Міждисциплінарні зв'язки обумовлені вивченням спеціальних лінгвістичних дисциплін: курси історії англійської мови, лексикології, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики; а також загальнолінгвістичних дисциплін: курси вступу до мовознавства, історії лінгвістичних вчень.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни.

 

        Мета: ознайомити студентів з походженням, історією і формуванням англійської мови як основного засобу міжнародної комунікації.

 

Завдання:

 1. Створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу про походження, історію та формування англійської мови.
 2. Забезпечити студентам глибоке розуміння граматичних, фонетичних і соціальних процесів формування мови як засобу комунікації.
 3. Ознайомити студентів з видатними творами Середньовіччя та Ренесансу.
 4. Забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з основних напрямків іноземної філології як науки.
 5. Ознайомити студентів із зразками національного мовленнєвого етикету, навчити його розпізнавати, перекладати та використовувати у власному мовленні;
 6. Навчити студентів якісно готуватись до семінарських занять та подавати матеріал з теми.
 7. Розвивати практичні навички спілкування різними іноземними мовами.
 8. Розширювати науковий світогляд студентів.

 

The course Excellence in translation aims at formation and mastering the  future translators-professionals' competences.

потреба у курсі в зв`язку з наказом ректора про введення дистанційного навчання