Допомогти з Search courses

На виконання наказу ректора університету В.П.Андрущенка про запровадження карантину.

Курс фонетики другої мови (німецька)

викладач Машкіна Олена Миколаївна

Курс «Практики усного та писемного мовлення» в поєднанні з іншими
практичними та теоретичними курсами, передбаченими навчальним планом, має
забезпечити всебічну підготовку філолога та вчителя іноземної мови, закласти
основу для подальшого професійно зорієнтованого удосконалення володіння цією
мовою. У зв’язку з цим навчання іноземної мови має забезпечити реалізацію
практичних, освітніх і виховних цілей.

Мета навчальної дисципліни – забезпечити фахову підготовку студентів із
дисципліни «Практика усного і писемного мовлення», що полягає у поступовому розвитку
навичок усного і писемного мовлення в результаті набуття мовних зразків, які містять
фонетичні, граматичні та лексичні явища, притаманні англійській мові. Курс скерований на поглиблене засвоєння аспектів англійської мови, разом з тим на закріплення вже відомих мовних зразків та словникових одиниць, а також фонетичного і граматичного матеріалу. Крім того, курс містить мовні явища, характерні для побуту, традицій і способу життя

Метою викладання навчальної дисципліни “Практика усного та писемного мовлення” на другоу році навчання є формуванням у студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенцій; подальший розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма); розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг граматичних структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативної ситуації та стилю; ознайомлення студентів з країнознавчими аспектами життя, поведінки та цінностей народів англомовних країн.

Метою навчальної дисципліни «Вступ до іноземної філології» є поглиблене висвітлення специфіки, історії становлення та розвитку германських мов з огляду на принципи і теоретичні положення загального мовознавства.

Завдання даної навчальної дисципліни полягає, зокрема, у вивченні походження, історичних особливостей розвитку і структури германських мов у складі індоєвропейської мовної родини, їх взаємозв’язків, загальних закономірностей, тенденцій, етапів та особливостей розвитку фонетичної, морфологічної та лексичної систем цих мов, а також взаємовідносин германських мов з іншими мовами.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета
: репрезентація концепцій, стратегій і тактик академічного
письма, технологій організації процесів створення, аналізу та
редагування академічного тексту.
Завдання:
– подати основні відомості про академічне письмо як один із
різновидів наукового (академічного) спілкування, про теоретико
методологічне підґрунтя академічного письма;
– сформувати вміння й практичні навички комунікативно
виправдано користуватися засобами мови для створення відповідних
зразків академічного письма;
– навчити створювати академічні тексти різних видів залежно від
форми комунікації та способу викладу матеріалу;
– актуалізувати інформацію щодо інтерпретація академічного
тексту (змістове наповнення, інтертекстуальні зв’язки, композиція та
архітектоніка і т. ін.), психологічних, логічних та мовностилістичних
засад його редагування;
– ознайомити з особливостями написання академічного есе як
одного з жанрів академічного письма.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– традиції академічного спілкування та міжнародний досвід;
– потрактування академічного письма, його категорійні ознаки,
змістове наповнення й способи викладу матеріалу;
– жанри академічного письма;

– правила дотримання академічної доброчесності та заходи щодо
попередження й виявлення плагіату;
– види академічних текстів за формою комунікації та способом
викладу матеріалу;
– особливості змістового та композиційного наповнення
академічного тексту;
– типові помилки, що виникають під час створення академічного
тексту, психологічні, логічні та мовностилістичні засади його
редагування;
уміти:
– оперувати поняттями «науковий стиль», «науковий текст»,
«академічна комунікація», «академічне письмо», знати їхні інтегральні
та диференційні характеристики;
– генерувати наукові ідеї, моделювати наукові знання й
організовувати процес академічного письма;
– послуговуватися репрезентаційними й аргументаційними
формами мовлення в академічній комунікації;
– створювати фрагменти текстів-розповідей, текстів-описів,
текстів-міркувань, текстів-доказів, текстів-визначень, ураховувати
особливості їх побудови;
– вести наукову дискусію, доводити або спростовувати
актуалізовані твердження;
– піддавати компресії чужий текст, групувати джерела,
систематизувати матеріал, покликатися на авторитетних науковців,
цитувати їх позиції;
– аналізувати академічний текст крізь призму змістового
наповнення та структурування з використанням дотекстових та
текстових одиниць;
– академічно грамотно обґрунтовувати актуальність теми,
висвітлювати стан розробки проблеми, формулювати об’єкт, предмет,
мету й завдання;
– здійснювати смисловий аналіз фрагментів відповідних
композиційних елементів академічного тексту;
– застосовувати різні види правок академічного тексту;
– керуватися психологічними, логічними, мовностилістичними
засадами редагування академічного тексту;
– написати академічне есе, піддати його аналізові та
мовностилістичній правці.