https://www.youtube.com/watch?v=o1ahE6yPmiw&feature=emb_logo

Курс "Українська культура" для студентів всіх спеціальностей природничо-географічного факультету.

Курс "Українська культура" для студентів всіх спеціальностей природничо-географічного факультету.

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Логіка» підготовлена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 24 – Сферa обслуговувaння.

 Актуальність пропонованого курсу для фахівців обумовлена науково-теоретичною та педагогічною значущістю вивчення основ логіки у межах сучасного філософського знання. Необхідність вивчення майбутніми фaхівцями логіки зумовлена тим, що строгий стиль мислення, що формується у процесі вивчення логіки, виховує дисципліну думки, навички раціональної легітимації соціальної поведінки. Логіка являє собою широкий набір евристичних методів, засвоєння яких значно розвиває творчі здібності як щодо власне теоретичної, так і щодо суто практичної діяльності. Викладання логіки має формувати сучасний стиль мислення, що поєднує в собі точність природничо-наукової та образність і метафоричність гуманітарної думки. Соціальна комунікативність вимагає високої логічної культури, ефективного використання засобів логіки, вміння логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні.

Предмет вивчення навчальної дисципліни – форми в яких протікає людське мислення та закони пізнавального мислення людини.

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Основи науково-дослідницької роботи», «Риторикa», «Теорія культури» та ін. філософські дисципліни.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Поняття та судження.
  2. Умовивід.

Мета і завдання навчальної дисципліни - Сформувати у студентів знання з логіки, засвоїти навики правильного мислення та вміння застосовувати їх у подальшій навчальній, науковій та практичній діяльності. Студент повинен навчитися висвітлювати свої міркування та здобутки наук у ясній, чіткій та однозначній формі; давати  правильні визначення поняттям та термінам; аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи висловлювань; логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні; професійно застосовувати набутий категоріальний апарат.