Федоренко Марина Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини

Федоренко Марина Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини

Програма вибіркової навчальної дисципліни  «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (Ступінь вищої освіти: доктор філософії; Спеціальність: 016 Спеціальна освіта; Освітня кваліфікація: доктор філософії зі спеціальної освіти)

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття психологічних закономірностей управлінської діяльності.

Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців певної спеціальності / освітньої програми. Навчальна дисципліна «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ» дозволяє набути додаткових фахових компетенції при опануванні циклу освітніх компонентів професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія управління» є закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності, сучасні тенденції модернізації освіти з позицій здобутків світового менеджменту.

Міждисциплінарні зв’язки: Соціальна психологія, Загальна психологія, Психологія конфлікту, Профорієнтація та профвідбір.

Програма вибіркової навчальної дисципліни «НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (Ступінь вищої освіти: доктор філософії; Спеціальність: 016 Спеціальна освіта; Освітня кваліфікація: доктор філософії зі спеціальної освіти)

Основна мета засвоєння навчальної дисципліни – надати систематизовані уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити із методологією і методами дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової творчості у професійно орієнтовані дослідження, сформувати наукову культуру.

Дисципліна викладається для студентів-психологів 2 курсу магістратури (1,4)

Дисципліна призначена для аспірантів (спеціальна освіта (доктор філософії))

Програма нормативної складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) освітнього рівня бакалавр, галузі знань  05 Суспільні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія. Предметом вивчення навчальної дисципліни с засвоєння теоретичних та практичних знань та навичок надання психологічної допомоги (клінічна та неклінічна психотерапія) особам з емоційними та поведінковими проблемами.

Mіждисциплінарні зв'язки: Загальна та вікова психологія, психодіагностика, патопсихологія, психологічна корекція, психіатрія, психосоматична медицина, соціологія, етика, педагогіка.

Курс з вивчення основ корекційної педагогіки

Курс з вивчення сучасних інформаційних технологій та технічних засобів корекційного навчання для осіб з різними видами порушення.