Дисципліна призначена для аспірантів (спеціальна освіта (доктор філософії))

Програма нормативної складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) освітнього рівня бакалавр, галузі знань  05 Суспільні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія. Предметом вивчення навчальної дисципліни с засвоєння теоретичних та практичних знань та навичок надання психологічної допомоги (клінічна та неклінічна психотерапія) особам з емоційними та поведінковими проблемами.

Mіждисциплінарні зв'язки: Загальна та вікова психологія, психодіагностика, патопсихологія, психологічна корекція, психіатрія, психосоматична медицина, соціологія, етика, педагогіка.

Курс з вивчення основ корекційної педагогіки

Курс з вивчення сучасних інформаційних технологій та технічних засобів корекційного навчання для осіб з різними видами порушення.

Дисципліна викладається студентам кафедри спеціальної психології та медицини.