Основними завданнями вивчення дисципліни “Ортопедагогіка”  є ознайомлення студентів із:

- основними засадами корекційної (спеціальної) педагогіки;

- особливостями  навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку, з розумовою відсталістю, з порушеннями зору та слуху, порушеннями мовлення, з розладами спектру аутизму, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, зі складним дефектом розвитку;

- дидактичними основами ортопедагогіки (ортодидактика);

- принципами, методами, змістом та спеціальними засобами навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

- сучасними формами організації освітньої системи та навчально-реабілітаційного процесу для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

- основами виховання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Програма навчальної дисципліни "Спецметодика працетерапії та соціально-побутового реабілітування осіб з ПОРА складена відповідно до освітньо-наукової програми  підготовки "Бакалавр", галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 016- Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)

Програманавчальної дисципліни самостійного вибору студентів "Спецметока предметно-практичної діяльністі та трудового навчання дітей з ПОРА" складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців напрямку "бакалавр" , галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,спеціальності 016 Спеціальна Освіта (Ортопедагогіка)

Програма нормативної навчальної дисципліни "вікова та педагогічна ортопсихологія" складаена відповідно до навчального плану підготовки "Бакалаврів" , галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору ВНЗ "Психолого-педагогічна діагностика та консультування" складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців  освітнього рівня "бакалавр", галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)