Основними завданнями вивчення дисципліни “Ортопедагогіка”  є ознайомлення студентів із:

- основними засадами корекційної (спеціальної) педагогіки;

- особливостями  навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку, з розумовою відсталістю, з порушеннями зору та слуху, порушеннями мовлення, з розладами спектру аутизму, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, зі складним дефектом розвитку;

- дидактичними основами ортопедагогіки (ортодидактика);

- принципами, методами, змістом та спеціальними засобами навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

- сучасними формами організації освітньої системи та навчально-реабілітаційного процесу для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

- основами виховання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Програма навчальної дисципліни "Спецметодика працетерапії та соціально-побутового реабілітування осіб з ПОРА складена відповідно до освітньо-наукової програми  підготовки "Бакалавр", галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 016- Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)