Допомогти з Search courses

«Вступ до літературознавства» є обов’язковим курсом, який читається студентам-філологам першого року навчання і спрямований на введення їх у спеціальність, ознайомлення з теоретичними основами мистецтва слова й літературного процесу, на вироблення навичок критичного судження й наукової оцінки літературно-художнього твору.

«Вступ до літературознавства» є пропедевтичною навчальною дисципліною стосовно «Історії української літератури», «Історії зарубіжної літератури», «Теорії літератури», він формує понятійний фундамент і дослідницький інструментарій для наступного вивчення студентами красного письменства, робить естетично-осмисленим їх читацький досвід.

Мета курсу виробити в студентів розуміння образно-чуттєвої природи мистецтва, зокрема художньої літератури  та її місце серед інших мистецтв; сформувати основні знання про етапи розвитку художнього слова, твір, художній образ, художній час і простір та про поетику літературного твору, версифікацію, генерику та генезис художньої літератури та основні характеристики літературного процесу; прищепити навички наукового вивчення літературно-художнього твору.

Курс “Давня українська література” посідає важливе місце у процесі підготовки висококваліфікованого вчителя – філолога. Це і зрозуміло, адже він охоплює початковий і найдавніший період розвитку української літератури і дає змогу осмислити багато мистецьких явищ у житті нашого народу, які свідчать не лише про високий інтелектуально-культурний потенціал предків, але й визначають місце давньої української літератури серед західноєвропейських літератур епох Середньовіччя, Ренесансу, Бароко та Класицизму. Окрім того, саме цей навчальний курс дозволяє визначити основні тенденції розвитку літератури ХІХ та ХХ століття.

Студенти повинні усвідомити, що в давні часи література відображала життя українського народу в його історичній та національній специфіці та своєрідності, одночасно закладаючи міцні основи для її подальшого розвитку.

Мета курсу – познайомити студентів з історією давньої української літератури, визначити найбільш типові явища та факти тогочасного літературного житя і процесу, показати жанрові та стильові особливості давнього письменства, використання її кращих здобутків письменниками ХІХ-ХХ ст.