Курс «Український правопис» має на меті сприяти оволодінню студентами глибокими теоретичними знаннями з правописних норм української літературної мови.

            Навчальний матеріал курсу структурується за такими модулями:

            1. Орфографія.

            2. Пунктуація.

            У першому модулі передбачається поглиблене вивчення загальних питань правопису: формування української графіки, алфавіту; історії розвитку і становлення правописних норм в історичному аспекті. Крім того, студенти мають ознайомитися з основними поняттями правописної системи мови (орфографічне, пунктуаційне правило, орфограма, пунктограма, види орфограм і пунктуаційних знаків).

            Модуль містить відомості про правописні особливості основи слова, а також правопис закінчень змінюваних частин мови.

            У другому модулі подано матеріал із пунктуації в простому й ускладненому реченні.  Також передбачено вивчення відомостей про пунктуаційне оформлення  складних речень,  речень з прямою мовою. Вивчення цього навчального матеріалу має на меті озброїти студентів міцними пунктуаційними знаннями на синтаксичному рівні, уміннями здійснювати пунктуаційний аналіз різних за будовою речень і стилістичним призначенням текстів.

            «Український правопис» є курсом лекційно-практичним, тому самостійна аудиторна та позааудиторна робота студентів має практичний характер.  Самостійне опрацювання рекомендованої теоретичної літератури, визначених навчальних завдань (створення презентацій) передбачає формування у студентів уміння опрацьовувати, переосмислювати та систематизовувати  теоретичний матеріал дисципліни, що має сприяти міцності його засвоєння.

            Оцінювання навчальних досягнень є важливим засобом стимулювання студентів до якісного оволодіння курсу. Саме тому запропонована система контрольних заходів з дисципліни, яка сприятиме удосконаленню процесу підготовки майбутнього фахівця.