Допомогти з Search courses

Мовознавство — одна з найдавніших і найрозгалу-
женіших наук. Усі мовознавчі дослідження
розподіляють між двома підрозділами цієї науки —
конкретним (частковим) і загальним мовознавством.
Конкретне мовознавство вивчає окремі мови (україністика,
полоністика, богемістика, русистика) або групи
споріднених мов (славістика, германістика, романістика
тощо). Загальне мовознавство вивчає загальні
особливості мови як людського засобу спілкування, а також
структуру й закономірності функціонування всіх мов світу.

Мета навчальної дисципліни “Загальне мовознавство” – це формування у студентів магістратури професійного лінгвістичного світогляду, зокрема осмислення мови як явища навколишньої дійсності, як навчальної дисципліни і як сфери професійної діяльності; засвоєння лінгвістичної термінології, осмислення сучасних лінгвістичних концепцій, інструментарію і методів аналізу мовних фактів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Російський мовленнєвий етикет»  є  формування і удосконалення навичок та вмінь іноземних студентів щодо мовленнєвої (та немовленнєвої ) поведінки відповідно до сучасних норм суспільної комунікації.
 Основні завдання вивчення дисципліни «Російський мовленнєвий етикет»:
розглянути історію російського мовленнєвого етикету, його особливості та функції;
- познайомити студентів з етикетними нормами мовленнєвої та немовленнєвої поведінки , властивими російській мові;
- охарактеризувати мовно-етикетні лексичні та граматичні засоби;
- сформувати навички вибору етикетних формул відвідно до комунікативної ситуації; 
-  полегшити адаптацію студентів у новому культурному середовищі і сприяти розвитку їхньої комунікативної та соціокультурної компетенції.

 

Цель и задачи учебной дисциплины.

           Целью преподавания учебной дисциплины «Лингвострановедение» является формирование коммуникативной компетенции студентов в актах международной коммуникации через адекватное восприятие речи носителя русского языка и понимание оригинальных русскоязычных текстов и ознакомления с лингвострановедческие аспектами преподавания русского языка как иностранного.

         Задача курса:

1) формирование системы знаний о взаимосвязи лингвистических и экстралингвистических факторов в языке, о национально-культурной семантику языковых единиц;

2) знакомство с теоретическими основами лингвострановедения как научной дисциплины;

3) привитие навыков лингвострановедческого чтения;

4) совершенствование навыков самостоятельной работы с научной, учебной и справочной литературой;

5) определение лингвострановедческого материала, обязательного для усвоения на начальном этапе изучения русского языка как иностранного.