«Науково-природнича картина світу», складеної відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямів підготовки 6.020301 – «Філософія» є формування чітких знань про основні ознаки науки, принципи побудови наукової картини світу; сучасний стан природознавства, становлення і зміст провідних вчень у галузях космології, фізики, синергетики, кібернетики, математики, хімії, землезнавства та біології, більш ґрунтовне визначення їх системного характеру як цілісного утворення.

Тест-іспит "Українська мова за професійним спрямування" ("Дошкільна освіта": 1-А, 1-Б групи; ОС "Бакалавр")

Викладач: доцент Віра Андріївна Топіха