У практиці роботи психолога часто постають питання, з’ясувати які важко, не оперуючи знаннями психології статі. Витоки багатьох з них (ігнорування інтересів жіноцтва через порушення його представництва на законодавчому та управлінському щаблях влади, нереалізований потенціал особистості через дисбаланс статей в окремих  сферах професійної зайнятості та відповідних навчально-освітньо установах, збільшення розриву в тривалості життя статей з над смертністю чоловіків через засвоєні моделі ризикованої поведінки, зростання соціального сирітства, через ігнорування татами та мамами своїх батьківських ролей тощо) сягають своїм корінням у прорахунки гендерної соціалізації, гендерної політики та гендерних можливостей.

          Мета курсу  – розкрити особливості функціонування людини як статевої істоти крізь призму соціально-психологічних знань. Ознайомлення з початками статевої психології дасть змогу майбутнім спеціалістам розглядати спірні питання у взаємостосунках статей не тільки з позиції захисту прав жінок, а й перед усім з позиції паритету, прав і можливостей обох статей.

          Психологія статі включає аналіз концептуальних підходів і досліджень, що стосуються засвоєння статевих ролей, їх характеру в сім’ї та  соціумі. Хоча основний наголос зроблений на  диференціації тендерних відмінностей, соціальні етнокультурні аспекти проблеми також не залишили поза увагою.

          Адже поняття стать присутня у змісті таких наук, як соціальна психологія, патопсихологія, психологія сім’ї, сексологія, загальна теорія виховання, політична психологія тощо.

          Зміст курсу орієнтує психологів на практичну консультативну допомогу дітям і дорослим у вирішенні проблем гендерного характеру, на розвиток уміння здійснювати гендерний аналіз соціально-культурних і суспільно-економічних явищ, експертизу навчально-виховних технологій.

          Під час оволодіння курсом  у студентів сформуються наступні знання про:

  • стать як біологічний і соціальний феномен;
  • стилі виховання хлопчиків і дівчаток;
  • соціостатеві установки в українській етнокультурні;
  • невротичний розвиток у чоловіків та жінок;
  • статеві відмінності в психотерапії.

          Вивчення курсу  передбачає не тільки оволодіння теоретичною системою знань, але й формування творчих вмінь та навичок, що забезпечить якісне вивчення предмету. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини в їх єдності та взаємодії з організаційно-економічними відносинами і продуктивними силами.

Метою викладання навчальної дисциплін «Політична економія» є комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

Мета викладання навчальної дисципліни "Межі і здобутки класичного типу філософування" полягає у актуалізації концептуальних виявлень класичного типу філософування.

«Науково-природнича картина світу», складеної відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямів підготовки 6.020301 – «Філософія» є формування чітких знань про основні ознаки науки, принципи побудови наукової картини світу; сучасний стан природознавства, становлення і зміст провідних вчень у галузях космології, фізики, синергетики, кібернетики, математики, хімії, землезнавства та біології, більш ґрунтовне визначення їх системного характеру як цілісного утворення.

Тест-іспит "Українська мова за професійним спрямування" ("Дошкільна освіта": 1-А, 1-Б групи; ОС "Бакалавр")

Викладач: доцент Віра Андріївна Топіха