Допомогти з Search courses

Мета курсу:

  • систематизувати знання про навчання та виховання як педагогічні процеси становлення особистості;
  • навчити орієнтуватись в закономірностях, принципах процесу навчання і виховання;
  • озброїти знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання, навичками проблемного аналізу навчально-виховних педагогічних ситуацій;
  • розвивати практичні вміння, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах діяльності.

Розглянуто можливості основних тегів мови HTML. Подано зведені таблиці тегів і їх атрибутів. Наведені завдання для самостійного закріплення викладеного матеріалу.

   Курс с прямований на вивчення безпек та небезпек різного роду.

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем і на основі цього з’ясування суті і особливостей трансформаційної економіки України.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Економічна теорія» дозволяє студентам неекономічних спеціальностей набути додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна покликана сформувати у студентів неекономічних спеціальностей уявлень про раціональну поведінку споживачів та виробників, причини інфляції та безробіття, розуміння механізмів здійснення податково-бюджетної та грошово-кредитної політик держави, сформувати основи економічного мислення, яким має володіти кожен свідомий громадянин в сучасних умовах формування ринкових основ господарювання в Україні.

ІІІ. Завданнями  дисципліни є:

 науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

 розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

 з’ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

 розкрити сутність та особливості розвитку ринкової економіки;

 з’ясувати основи діяльності підприємств та домогосподарств, як суб’єктів ринкової економіки та особливості;

 визначити основні засади функціонування національної економіки як цілого, проблеми її нестабільності;

 охарактеризувати основні форми міжнародних економічних відносин та особливості входження України у світове господарство.

ІV. Основні результати навчання і компетентності, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

  зміст економічних законів і економічних категорій;

  сутність і механізм використання методів економічного дослідження;

  об’єктивні основи формування і зміст сучасної економічної політики держави;

  економічні основи виробництва матеріальних благ, використання ресурсів та економічного вибору;

  сутність економічних систем, їх відмінності і закономірності розвитку;

  економічний зміст відносин власності, їх типи, види і форми;

  фундаментальні категорії та закони ринкової економіки, принципи її функціонування;

  сутність розподілу матеріальних благ у ринкових системах, принципи формування доходів населення, його економічне становище;

  об’єктивні засади функціонування підприємств та домогосподарств у ринковій економіці;

  економічні основи функціонування національної економіки як цілого, її нестабільності та макроекономічного регулювання;

  проблеми виникнення та закономірності розвитку світового господарства, форми міжнародних економічних відносин України у міжнародному поділі праці;

  зміст трансформаційної економіки України, завдання удосконалення її трансформаційної моделі і забезпечення економічного зростання.

Основні вміння:

 аналізувати економічні закони та економічні категорії, виявляти наслідки їх дії (функціонування), можливості використання в господарській практиці;

 характеризувати економічні системи, пізнавати їх рушійні сили, особливості та механізм розвитку;

 виявляти результати використання всіх факторів виробництва, можливості розв’язання проблеми економічного вибору в сучасному світі;

 аналізувати модель ринкової економіки, її особливості, протиріччя та тенденції розвитку;

 аналізувати розподільчі відносини в ринковій економіці, формування  доходів населення, виявляти шляхи подолання майнового розшарування та ліквідації бідності;

 аналізувати сучасну економіку України, виявляти перспективи її розвитку, підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту населення, розв’язання інших соціальних проблем;

 робити рекомендації з приводу підвищення дієвості економічної політики держави у трансформаційному суспільстві України, підвищення ефективності використання ресурсів, зростання продуктивності суспільної праці, розвитку НТП тощо.   

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії

Тема 2. Потреби та споживчі блага

Тема 3. Суспільне виробництво та ресурси

Тема 4. Економічні відносини власності.

Тема 5. Економічні системи.

Тема 6. Товарне виробництво – основа ринкової економіки.

Тема 7. Гроші у функціонуванні ринку.

Тема 8. Економічний механізм ринку.

Тема 9. Рівні види ринків та ринкова інфраструктура.

Тема 10. Формування доходів у ринковій економіці.

Тема 11. Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво.

Тема 12. Домогосподарство у функціонуванні ринкової економіки.

Тема 13. Управління підприємством. Менеджмент.

Тема 14. Маркетингова діяльність.

Тема 15. Національна економіка як ціле. Макроекономічна рівновага.

Тема 16. Макроекономічна нестабільність.

Тема 17. Макроекономічне регулювання.

Тема 18. Міжнародні економічні відносини.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра економіки освіти, доцент, кандидат економічних наук Бицюра Юрій Васильович.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 12 год., семінарських – 12 год., самостійної роботи студентів – 66 год. Дисципліна викладається у 5 семестрі.

VIIІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Економічна теорія. Політекономія: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 8-ме  вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 702 с.
  2.  Загальна економіка: підручник / [Радіонова І.Ф. та ін.], за ред І.Ф.Радіонової. – 6-те вид. – Кам’янець-Подільський, «Аксіома», 2008. – 396 c.
  3. Політична економія: навч. посібник / [Кривенко К.Т. та ін.], за ред. К.Т. Кривенка. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 512 с.

ІХ. Система оцінювання:

Поточний контроль: відповіді на питання за власною ініціативою студента та за викликом викладача, доповнення, відповіді, участь у дискусії, підготовка реферату, аналітичні проєкти, опрацювання літературних джерел, виконання модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: залік.