Допомогти з Search courses

PR – досить нове поняття для освіти. Актуальність його вивчення і впровадження визначена становленням ринкових відносин і включенням кожного закладу в єдиний освітній простір. Частіше за все поняття PR асоціюють з політикою, з численними виборами, тому курс дисципліни «PR-технології та реклама в освіті» направлений на формування понять про імідж та репутацію освітнього закладу та аспекти їх утворення.

Освітні послуги, як і будь-який товар, що реалізуються на ринку, розуміються як сукупність існуючих і потенційних покупців і продавців товару. За таких умов реалізація освітніх послуг безпосередньо залежить від іміджу та репутації освітньої установи та реклами освітніх послуг, як частини  комплексу освітнього маркетингу.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із принципами організації роботи референта, секретаря–референта керівника; дослідження основних правил ведення документації, бездокументного обслуговування; формування необхідних референту та секретарю–референту комплексу знань та умінь для забезпечення ефективної діяльності керівника сучасної корпорації; набуття практичних навичок щодо побудови правильної системи роботи референта.

Мета навчальної дисципліни визначається сутністю процесу аналітико-синтетичної переробки інформації в інформаційні діяльності. Кінцевим результатом і метою аналітико-синтетичної переробки інформації є доведення до користувачів згорнутої інформації про документ, а також створення інформаційних документів. Це обумовлює необхідність вивчення методики макро- та мікроаналітичного згортання інформації з метою створення нового інформаційного продукту та послуг як в традиційному, так і в електронному виді.

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія та логіка інформаційної діяльності» є сприяння формуванню всебічно освіченого спеціаліста та дослідника, який розуміє специфіку організації та роль інформаційної діяльності, її функціонування; підвищення методологічної культури фахівця, засвоєння сучасних наукових підходів про форми і методи управління інформаційною діяльністю; підготовка бакалаврів до формування і розвитку інформаційної діяльності організації, місце інформаційної діяльності в окремих організаціях; формування навичок аналізу внутрішньої логіки інформаційного процесу.

Метою вивчення дисципліни «Інформаційна безпека та захист інформації» є засвоєння студентами сучасних методів захисту інформації (зокрема технічного, інженерного, криптографічного та організаційного); вивчення нормативно-законодавчої бази України щодо захисту інформації; придбання практичних навичок реалізації захисту персональних даних в процесі введення, виведення, передавання, оброблення, накопичення і зберігання; застосування заходів та засобів, спрямованих на технічний захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності.