Електронні курси Інституту інформатики для студентів Університету.
Курси для студентів Інституту інформатики можна переглянути в системі електронного навчання: www.moodle.ii.npu.edu.ua

Вивчення курсу формує у студентів систему базових знань щодо основ планування, організації та ведення бізнесу в ринкових умовах, тренує здібності до обґрунтування необхідності та пошуки джерел створення власної справи. 

Дисципліна «Основи бізнесу» дозволяє набути студентам неекономічних спеціальностей додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна «Основи бізнесу» покликана сформувати у студентів неекономічних спеціальностей задатки здійснення бізнесу, розширити можливості працевлаштування, сформувати основи економічного мислення у кожного громадянина суспільства, що дозволить раціонально та ефективно діяти в ринкових умовах господарювання.

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра для всіх неекономічних спеціальностей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини, які складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Це, насамперед, відносини власності, а також широкий спектр організаційно-економічних відносин. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем і на основі цього з’ясування суті і особливостей трансформаційної економіки України.

Основна мета засвоєння курсу – сформувати систему базових знань щодо основ організації та ведення бізнесу, набути умінь аналізу та планування бізнесу в ринкових умовах, здібностей обґрунтовувати необхідність та джерела створення власної справи. 

Дисципліна «Основи бізнесу» дозволяє набути студентам неекономічних спеціальностей додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна «Основи бізнесу» покликана сформувати у студентів неекономічних спеціальностей задатки здійснення бізнесу, розширити можливості працевлаштування, сформувати основи економічного мислення у кожного громадянина суспільства, що дозволить раціонально та ефективно діяти в ринкових умовах господарювання.

Бізнес (також відомий як підприємство або фірма) є організацією, що бере участь в торгівлі товарами чи послугами споживачам.[1] Компанії є переважаючими в капіталістичній економіці, де більшість з них приватні і започатковані з метою одержання прибутку для збільшення багатства їх власникам. Компанії також можуть бути не-для-прибутку або державними корпораціями.

В цьому курсі Ви детальніше дізнаєтеся про таке поняття, як "Бізнес", навчитеся створювати бізнес плани та реалізувати власний проект.

Надати слухачеві відомості про основні теоретичні положення щодо комп’ютерного тестування навчальних досягнень.

Навчити слухача технології практичного створення та використання у навчальній діяльності комп‘ютерних тестів навчальних досягнень за допомогою різних програмних засобів та оболонок.
Тут  ви можете переглянути курси Інституту інформатики 

. Метою викладання навчальної дисципліни “Мультимедійні технології навчання” є:

-  сформувати у слухачів уявлення про основні напрямки інформатизації освітньої і наукової діяльності і можливості ефективного застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі вищої школи;

-  підвищити рівень знань, умінь і навичок майбутніх викладачів і співробітників навчальних закладів у галузі використання ІКТ, в тому числі мультимедіа технологій  та дистанційних технологій навчання;

-  ознайомити слухачів із різноманітністю електронних освітніх ресурсів, їх особливостями і дидактичними функціями.

Курс призначений для для співробітників НПУ відповідно до наказу від 01 жовтня 2015 року "Про підвищення ефективності застосування програмного продукту "Університет" структурними підрозділами та надійне функціонування елементів комп'ютерної мережі"


Курс призначений для підтримки вивчення дисципліни "Нові інформаційні технології", що викладається студенам спеціальності 6.020302. «Історія» Інституту історичної освіти та сформує у студентів знання,вміння та практичні навички, які необхідні майбутнім вчителям історії для впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес, зокрема використання інформаційних технологій при навчанні історії, а також при підготовці та супроводі навчального процесу в закладах освіти