Допомогти з Search courses

Дисципліна "Філософія освіти" для студентів магістратури Факультету спеціальної та інклюзивної освіти.

     "Філософія освіти", як обов'язковий для вивчення студентами спецкурс, забезпечує оволодіння знаннями і технологіями сучасної освітньої діяльності в умовах трансформації суспільства. Також в поле її функціонування входить обґрунтування аксіологічних та педагогічних передумов формування особистості, яка визначить своє місце в новому, динамічному, сучасному соціумі з метою самореалізації. Вивчення філософії освіти педагогами забезпечить:

• системне засвоєння матеріалу з усього кола філософських проблем, які виникають в освіті; цілісне осягнення генезису освіти як інституту в історичному контексті;

• визначення ролі та значення освіти в культурі суспільства;

• визначення образу-ідеалу нового типу особистості, аргументація його основних якостей.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Освітня політика» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня магістр для студентів усіх спеціальностей НПУ імені М.П. Драгоманова.

Динаміка змін світової цивілізації обумовлює трансформацію всіх сфер соціального життя та його інститутів. Дана ситуація безпосереднім чином актуалізує переосмислення мети, завдань і характер освіти, яка завжди виступає головним каналом історичної трансляції культурних цінностей і детермінантом соціального прогресу. Однак прогрес – не лише сходження по “прямій лінії”, він має різні вектори спрямування. Чому так відбувається, потрібно багато вчитися і знати. Звідси – актуальність освіти, яка сьогодні, як ніколи, виходить на перший план життя глобалізованого суспільства, ставлячи методологічні, світоглядні, теоретичні питання, які раніше не існували. Їх вирішення унеобхіднює дослідити сутність і зміст освіти з позицій філософії. У цьому контексті актуалізується значення філософії освіти як особливої сфери філософії, спеціалізованої на проблемах освіти вписаних у мінливу сучасність.