Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

набуття здобувачами другого освітнього рівня досвіду самостійної науково-дослідної роботи, підвищення умінь студентів організовувати майбутню наукову діяльність.

Підсумкова атестація випускників денної форми навчання кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова є встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за спеціальністю : 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка метою, якої є перевірка рівня готовності студентів-випускників до майбутньої професійної діяльності, визначення спроможності їх практичного застосування у вирішенні професійних завдань. 

Методика викладання фахових дисциплін спеціальності «Спеціальна освіта» викладається у 4 семестрі на 2 курсі та є основоположним курсом у оволодінні аспірантом основними компетентностями, необхідними для викладацької діяльності у підготовці майбутніх фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Метою навчальної дисципліни є підготовка аспірантів до викладання фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта у закладах вищої освіти.

Курс "Практикум з наукового дослідження у спеціальній освіті" викладається згідно ОНП 016 Спеціальна освіта третього рівня вищої освіти Доктор філософії

Курс "Теоретичні та прикладні проблеми спеціальної освіти" викладається згідно

ОНП 016 Спеціальна освіта третього рівня вищої освіти Доктор філософії

 Метою викладання навчальної дисципліни “Тифлопедагогіка” є озброєння студентів теоретичними знаннями і практичними навичками навчання і виховання учнів початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору, формування у студентів умінь вільно користуватися методами та прийомами навчання та виховання в залежності від особливостей психофізичного розвитку цієї категорії дітей.

 Основними завданнями вивчення дисципліни “Тифлопедагогіка” є

- розкрити специфіку освітнього та корекційного процесів в школах для дітей з порушеннями зору;

- дати студентам певні теоретичні знання з основних розділів курсу „Тифлопедагогіка”;

- озброїти студентів основними практичними вміннями та навичками навчання й виховання дітей з порушеннями зору.

Мета курсу - набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок із діагностики патологічних змін психіки людини в цілому та її окремих проявів; ознайомлення студентів із різними напрямками роботи патопсихолога.

 

 

Для магістрів групи 1мСР, спеціальності "Соціальна робота".

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Філософія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина та світ у цілісному взаємозв’язку.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Філософія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина та світ у цілісному взаємозв’язку.

Курс Філософії складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки усіх напрямків підготовки бакалаврів усіх напрямків підготовки.