Факультет соціально-економічної освіти

Програма вибіркової навчальної дисципліни “Національна економіка” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, спеціальності 051 «Економіка».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Національна економіка” є  сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Національна економіка» є вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Національні моделі економічних систем» є розкриття загального та особливого в національній економічній системі, інституціональних чинників та їх впливу на специфіку економічного розвитку, вивченні функціональної ролі держави в управлінні економікою та її інтеграції у світове господарство.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Філософія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина та світ у цілісному взаємозв’язку.