Факультет соціально-економічної освіти

Програма вибіркової навчальної дисципліни “Національна економіка” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, спеціальності 051 «Економіка».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Національна економіка” є  сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Національна економіка» є вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Національні моделі економічних систем» є розкриття загального та особливого в національній економічній системі, інституціональних чинників та їх впливу на специфіку економічного розвитку, вивченні функціональної ролі держави в управлінні економікою та її інтеграції у світове господарство.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Філософія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина та світ у цілісному взаємозв’язку.

Предмет вивчення  навчальної дисципліни є менеджмент соціально-педагогічної роботи як самостійний вид професійної діяльності, що спрямованаий на досягнення установою соціальної роботи, яка діє в ринкових умовах, визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, людських та інших ресурсів із застосуванням науково обґрунтованих формами принципами, функціями і методами управління. Управлінська  діяльність в галузі соціально-педагогічної роботи є особливим видом практики, який має свою специфіку й потребує відповідної підготовки. Менеджмент соціально-педагогічної роботи має ґрунтуватися на чіткому розумінні того, чим сьогодні є такий вид професійної діяльності, які його функції, завдання, особливості. Таке розуміння є теоретичним орієнтиром у визначенні змісту і цілей навчання майбутніх соціальних педагогів основам менеджменту.

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна педагогіка», «Технології соціально-педагогічної роботи», «Технології роботи з різними групами клієнтів», «Соціалізація особистості», «Організація і проведення соціально-педагогічного тренінгу», «Соціологія», «Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень».

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціально-педагогічної роботи» є формування у студентів розуміння управлінської праці у сфері соціально-педагогічної роботи у сучасних умовах, надбання необхідних теоретичних знань і практичних умінь, оволодіння відповідними професійними менеджерськими якостями.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Менеджмент соціально-педагогічної роботи” є вивчення основ менеджменту загального характеру; дослідження законодавства України щодо управлінських засад соціальної та соціально-педагогічної роботи; вивчення особливостей менеджменту соціально-педагогічної діяльності; вивчення основ управління персоналом та самоменеджменту; оволодіння організаційними навичками щодо діяльності установ соціального спрямування.