Допомогти з Search courses

Мета викладання курсу: формування та розвиток у магістрантів системи психолого-освітніх компетентностей, які забезпечать здатність сучасного викладача ефективно здійснювати науково-викладацьку діяльність, організовувати міжособистісну взаємодію суб'єктів освітнього середовища, вирішувати професійні та соціально-психологічні проблеми полікультурного освітнього середовища ВНЗ.

Мета викладання курсу: ґрунтовне оволодіння магістрантами знаннями в галузі теорії і практики педагогіки вищої школи, набуття компетенцій педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання професійних обов'язків викладача, проведення науково-пошукової роботи, керівництва дослідницькою діяльністю студентів, організації і управління навчальним процессом у вищому навчальному закладі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Освітні інновації у вищій школи» є оволодіння здобувачами вищої освіти головними аспектами інноваційних процесів у вищій школі, структурою та технологією інноваційної педагогічної діяльності, методикою проектування і реалізації авторських інновацій, формування у майбутніх викладачів інноваційного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності.

Загальна кількість кредитів ECTS -3. Підсумкова форма контролю - залік.