Допомогти з Search courses

Програма курсу “Основні політичні доктрини сучасності” відображає навчальні складові двох дисциплін, перший розділ присвячено історії розвитку західної політичної науки, другий сталим конструкціям в масовій політичній свідомості – політичним доктринам, які склалися на основі політичних знань людства на початок ХХІ століття. Програма та курс відображає найновіші підходи у висвітлені політичних та політологічних шкіл сучасного світу. Окремим блоком у програмі представлений політологічний класицизм, який фактично був переходом від формально-логічного підходу, біхевіоризм - як перехідну основу включення опосередкованого вторинними політичними компонентами політичного суб’єкту та системний постмодернізм, як певний паралельний світ усвідомлення політичних ідей та характерологічних складових світової цивілізації у ХХ столітті.

Частина присвячена власне політичним доктринам формально-логічно і системно підходить до аналізу класичних та модерністських політичних доктрин, місця в них економічних детермінант ресурсного забезпечення владних моделей, місця і ролі утилітарного політичного інтересу в ідейному потенціалі масової політичної свідомості різних хронологічних відрізків часу.

Курс “основні політичні доктрини сучасності” є логічних продовженням вивчення історичної генези світової політичної науки, утворення окремих політологічних шкіл, методологічних суперечок і криз у висвітлені політичних процесів тими чи іншими науковими авторитетами.

Основними знаннями котрі повинні отримати студенти за результатами вивчення курсу є характеристики наукових шкіл та напрямків, знання основних етапів розвитку політичної науки та характеристик класичних і модерністських політичних доктрин. Основними вміннями є вміння орієнтуватися у методології наукового аналізу тієї чи іншої політологічної школи, розрізняти тип політичних теорій, проводити порівняння з політичним розвитком сучасної України.

З врахуванням сучасних тенденцій політичного знання пропонується програма нормативного курсу “Історія зарубіжних політичних вчень”, яка є першою частиною розвитку політичного знання у студентів фахових спеціальностей і напрямків. Програма розрахована на інтерполяцію студентами новітнього досвіду вивчення політичної теорії та досвіду її теоретичного узагальнення. Головною методичною відмінністю є великий обсяг методологічного практикуму реалізованого через ряди Рейдера та Тофлера, що дасть можливість сформувати логічне мислення на основні окремих типів політичної свідомості, а також озброїть студентів підвалиною загальнофілософського мислення та креативного підходу до політологічних джерел.

Призначена для нормативного вивчення зарубіжних політичних вчень та систематизації знань з історії розвитку політичних вчень і політичної свідомості в цілому.

Головним методологічним змістом є формування знань про розвиток політичної теорії, основних політологічних шкіл та напрямків формування політичної теорії у світі. Також студенти повинні навчитись визначати систему розвитку політичної теорії в національному локалізованому вимірі, в умовах історичного підґрунтя і конкретних політичних реалій окремої країни.