Основна мета засвоєння  освітнього компоненту "Логіка" полягає у формуванні та вдосконаленні логічної культури мислення. Оволодінні навичками застосування методів, схем та «технік» логічного аналізу правильності міркувань. Курс читається для студентів з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Предмет вивчення навчальної дисцпліни: теоретико-методологічні основи психологічної науки, вікові особливості розвитку та становлення психіки людини.

 

 

 

Мета дисципліни полягає у розширенні на сучасному теоретичному і практичному рівні уявлення про інформаційні технології, з метою оволодіння майбутніми магістрами знаннями, вміннями та навичками використовувати інформаційні технології у професійній діяльності.

викладач: Дем’яненко Н.М., доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри педагогіки і психології вищої школи

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до використання комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення для розв'язування практичних завдань у сфері фізичної культури і спорту.

Головною метою навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічна інформатика» є підвищення професійної підготовленості студентів в області фізичної культури та спорту на основі використання в процесі навчання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання.

Головною метою навчальної дисципліни «Сучасні Інформаційні Технологі» є підготовка студентів факультету фізичного виховання та спорту до здійснення педагогічної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.