Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Туроперейтинг» складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра  напряму 242 «Туризм».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація та технологія діяльності туроператорів, турагентів та їх об’єднань.

Міждисциплінарні зв’язки навчальний курс «Туроперейтинг» тісно взаємопов’язана з наступними дисциплінами:  географія туризму, психологія, рекреалогія, соціологія, економіка туризму та ціноутворення, та потребує від студентів широкої області загальноосвітніх та спеціально-економічних знань.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату технології туроперейтингу для вирішення конкретних економічних зав-дань, що виникають у сфері туристської індустрії при розробці або просу-ванні нового тур продукту, заснуванні власного туристичного бізнесу, управлінні туристичними підприємствами або використанні послуг, що вони надають.

Метою вивченнянавчальної дисципліни “Менеджмент у туризмі” є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які за рахунок набутих знань, навичок  та  вмінь, зможуть здійснити  управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями туристичної сфери.

         Завдання вивчення дисципліниє  теоретична  та  практична  підготовка студентів в  галузі  менеджменту  організації. Озброїти  їх  сучасними знаннями  теорії  управління  туристичним  підприємством  та  практичними  навичками  впливу  на  трудову  поведінку  як  колективів  працівників, так і окремих  виконавців, для  забезпечення ефективної  діяльності  організації.

         

Метою  викладання навчальної дисципліни  “Маркетинг  у  туризмі”  є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які за рахунок набутих знань, вміння реально використовувати  маркетинг, необхідних наукових досліджень для визначення і реалізації планів розвитку туризму могли б значно підвищити його ефективність управління та використати як надійний інструмент досягнення успіху на ринку туристичних послуг в конкурентній боротьбі в сучасних умовах господарювання.

          Завдання вивчення дисципліни - це вивчення методологічних і практичних положень маркетингу в туризмі, вміння творчо застосовувати його в залежності від конкретної ситуації як на вітчизняному, так і зарубіжному ринку.

  

Дисципліна  «Реклама у туризмі»  формує у майбутніх бакалаврів знання про  основні види реклами та суть рекламної діяльності в туризмі. 

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Корпоративне управління в туризмі»   складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра туризму напряму  Туризм”.

Програма вивчення   навчальної дисципліни “Рекламний маркетинг” складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, магістра туризму напряму    “Туризмознавство ”.