Допомогти з Search courses

Дисципліна “Зоологія ” є  фундаментальною наукою про тварин, їх особливості зовнішньої та внутрішньої будови, екологію, систематику, походження та поширення. Основними завданнями вивчення дисципліни “Зоології ” є дослідження морфологічної будови тварин; особливостей фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі; ознайомлення з сучасною систематикою; набуття навичок працювати з вологими препаратами, колекціями та визначниками; отримання практичних навичок щодо збору, фіксації та виготовлення різних колекцій тварин; вміння спостерігати за живими об’єктами у природних умовах.

Гістологія з основами ембріології 

освітнього ступеня      Бакалавр

галузі знань    01 Освіта

спеціальності  014.05 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»

Шифр за навчальним планом   ПП 2.02

 

Курс викладається студентам - біологам денної та заочної форм навчання.

Складається з лекційних та лабораторних занять.

Вибіркова навчальна дисципліна (за вибором студента)

освітнього рівня: бакалавр

галузі знань: 01 Освіта

спеціальності: 014.05 Середня освіта (біологія)

Предметом вивчення екології людини є дослідження взаємодії людського організму та людської популяції із середовищем їхнього існування як цілісної системи.

Мета навчальної дисципліни: Сформувати розуміння суті відносин в системі “людина - природа” як однієї з форм суспільної свідомості, що визначається моральними установками суспільства та важливістю аспектів охорони природи; виробити вміння оцінювати якість життя, сукупність умов, які забезпечують комплекс здоров’я людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологія людини” є: вивчення сутності та основних законів взаємодії людини з навколишнім світом; визначення ролі антропоекосистем для  довкілля та суспільства; застосовування здобутих знань для аналізу процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі з природних причин та під впливом антропогенних факторів.

Вибіркова навчальна дисципліна (за вибором університету)

для підготовки фахівців

 освітнього рівня: бакалавр

галузі знань: 01 Освіта

спеціальності: 014 Середня освіта «Біологія»

 

Радіобіологія

Нормативна навчальна дисципліна, для студентів освітнього рівня "магістр", спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), денної та заочної форм навчання

 • Код: СП.04
 • Тип: І
 • Цикл: професійної підготовки
 • Рік навчання: I
 • Семестр: ІІ
 • Кредитів ЄКТС: 3
 • Лектор: Кустовська А.В.
 • Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: предмет та основні методи досліджень радіобіології;основні терміни, визначення, їх біологічне значення, актуальні напрямки, здобутки, проблеми, перспективи, що існують в Україні та світі;розуміти позитивне та негативне значення дії іонізуючого випромінювання на біологічні організми;практично використовувати набуті знання для протидії негативному випромінюванню; вміти: вільно користуватися радіобіологічними термінами і поняттями, використовувати набуті знання з радіобіології в педагогічній роботі;формувати науковий світогляд учнів про позитивний та негативний вплив іонізуючого випромінювання на біологічні організми; пояснювати учням, громадськості можливий негативний вплив іонізуючого випромінювання на біологічні організми та навколишнє середовище;вміти поводитися та навчити учнів правильній поведінці  в умовах радіологічної небезпеки.
 • Форми запровадження  - аудиторна
 • Навчальні ресурси: 1.Гродзинський Д.М. Радіобіологія. – К.: Либідь, 2000. – 448 с. 2.Гродзинский Д.М. Радиобиология растений. – К.: Наук. думка, 1989.– 380 с. 3.Радіобіологія: Навчально-методичний посібник / К.П. Дудок, Л.С. Старикович, Л.О. Дацюк. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. – 118 с. 4.Гудков І.М. Радіобіологія: підручник для підгот. фахівців зі спец. "Екологія" в навч. закл. 2-4 рівнів акредитації / І. М. Гудков; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон: Олді-плюс, 2016. - 503 с. 5.Давиденко В.М. Радіобіологія / В.М. Давиденко – Миколаїв: Видав. МДАУ, 2011. – 265 с.
 • Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття. Методи: словесні, наочні, практичні.
 • Форми та критерії оцінювання: дві модульні контрольні роботи. Підсумковий контроль: залік у ІІ семестрі. Критерії оцінювання: 100-бальна шкала ЄКТС.

· Мова викладання: українська.

Другий курс, Біологія, 3, 4 семестри