Допомогти з Search courses

Курс «Українська культура» передбачає цілісний системний аналіз історії національного культурно-цивілізаційного процесу у світовому контексті. Пропонований курс охоплює послідовність історичного розвитку національної культури від культури історичних предків українського народу та культури етносу – до культури народу.

Мета курсу – сформувати у студентів знання про основні закономірності історичного розвитку української культури як органічної складової світового культурно-цивілізаційного процесу.

Завдання курсу:отримати систему знань про витоки і тенденції розвитку національної культури від праслов’янських часів до початку ХХІ століття

У результаті опанування курсу студенти повинні отримати знання про:

  • розмаїття підходів до сучасної періодизації національної культури;
  • специфіку розвитку національної культури докласичного, класичного та некласичного періодів;
  • співвідношення етнокультурних архетипів та динаміки їх історичного розгортання в національному процесі;
  • головні культурні здобутки України різних культурно-історичних епох;
  • Про сучасний стан і перспективи розвитку національної культури ХХІ століття.

Сформувати вміння:

  • культурологічного аналізу текстів і життєвих явищ;
  • критичної оцінки сучасної культурної ситуації в Україніки;
  • творчого прочитання творів науки, філософії та мистецтва, усвідомлення їх національної специфіки;
  • репрезентації національних цінностей у дискурсі міжкультурної комунікації.

Теорія масової культури ХХ століття для студентів ІV курсу напряму "Культурологія" 

Прикладна культурологія