Допомогти з Search courses

Дисципліна присвячена вивченню історії суспільств, що традиційно об’єднуються поняттям «Близький Схід», в період від їх формування до сучасності.

Головним завданням вивчення  даного курсу  є розширення базових сходознавчих знань студентів історичного факультету. Робиться акцент на сучасних підходах до висвітлення історичного процесу в даному регіоні на засадах цивілізаційної концепції. Визначення історичних та культурних процесів у близькосхідних суспільствах в умовах їх модернізаційної трансформації та виокремлення особливостей економічного, соціального, політичного і культурного розвитку провідних країн Близького Сходу на сучасному етапі послідовно розгдядаються та аналізуються в курсі "Історія країн Близького Сходу".

Дисципліна «Цивілізації Нового світу» входить до курсів за вибором, які є невід’ємною складовою формування спеціалізованих компетентностей освітнього рівня бакалавра історії. Програма відображає зв'язок курсу «Цивілізацій Нового» світу із базисними та профільними дисциплінами: Історія стародавнього світу, Історія середніх віків, Нова історія країн Європи та Америки, Новітня історія країн Європи та Америки та ін. й опирається на знання та вміння, отримані студентами завдяки їх вивченню.

Курс передбачає вичення та комплексне осмислення студентами історії цивілізаційних комплексів суспільств, що традиційно об’єднуються поняттям «Новий світ» (а саме суспільства Південної Америки), в період від їх формування до сучасності.

Програма містить теоретичне осмислення спільного та особливого в історії цивілізацій «Нового світу», складена з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії. Спрямована на розвиток у студентів творчого мислення і критичного ставлення до історичних подій і явищ та їх оцінок у науковій літературі

Курс покликаний розглянути базові історичні принципи розподілу
світу за регіональним критерієм, а також економічні, соціальні, політичні та
культурні  особливості різних регіонів.