Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку і спортивного тренування дозволяє на науковій основі вирішувати питання вибору кадрів для занять спортом, вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань, вірно оцінювати результат їх використання і прогнозувати спортивні досягнення.

Навчальна дисципліна “Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання” входить до нормативної частини циклу Природничо-наукової підготовки враховуючи базовий галузевийстандарт для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальностей 6.010201 – Фізичне виховання, 6.010202 – Спорт.

На кредитний модуль «Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання», відповідно до навчального планувідводиться 1,5 кредити, 54 години. Курс включає в себе три змістових модулі: статичну, динамічну і функціональну біохімію.

“Вікова фізіологія” є складовою частиною циклу природничо-наукових дисциплін і вивчає процеси становлення і розвитку фізіологічних функцій організму людини в онтогенезі, їх особливості на кожному віковому етапі. Вона є самостійною галуззю фізіології, тісно пов'язана з іншими природничими наукамитак як базується на природничо-науковихдосягненнях в галузі анатомії, цитології та гістології. Вивчення функціональних змін в організмі і з'ясування механізмів їх регуляції в онтогенезі неможливо без біохімії і біофізики. Фізіологічні процеси в ембріогенезі пояснюються з позицій еволюційної теорії, ембріології та генетики. Для розуміння закономірностей формування функцій в процесі індивідуального розвитку людини необхідні дані таких фізіологічних наук, як фізіологія клітини, порівняльна й еволюційна фізіологія, фізіологія окремих органів і систем: серця, печінки, нирок, крові, дихання, нервової системи тощо.

Навчальна дисципліна “Вікова фізіологія” входить донормативної частини циклу Природничо-наукової підготовкивраховуючи базовий галузевий стандарт дляосвітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальностей6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 – Олімпійський і професійний спорт, 6.010203 – Здоровя людини.

На кредитний модуль “Вікова фізіологія”. відповідно до навчального плану відводиться 2 кредити, 72 години, з них 36 годин на самостійну роботу, 36 годин аудиторна робота, 12 годин лекцій, 18 годин лабораторні роботи, 6 годин індивідуальної роботи (практичні заняття). У 4 семестріздійснюєтьсямодульнийконтроль у формі заліку.

В модуль включено практичний аспект вивчення дисципліни: "Біомеханіка". на основі сучасних знань та технологій про рухову діяльність людини. Концепція курсу базується на теоретичних положеннях видатних вчених в галузі біомеханіки та на матеріалах власних досліджень автора.