Допомогти з Search courses

               Постійне підвищення вимог до підготовки майбутніх учителів фізичного виховання, вимагає від навчальних закладів невідкладних дій щодо вдосконалення змісту, форм та методів підготовки спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту. До того ж, уведення нових навчальних програм з фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл, що передбачають вивчення варіативних модулів з різних видів спорту, висуває високі вимоги до спортивно-педагогічної підготовки студентів напряму підготовки - фізичне виховання. Задовольнити ці вимоги має і підвищення ефективності викладання дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» з обраного виду спорту, яка займає одне з провідних місць у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичного виховання.

         Програма курсу "Спортивно-педагогічне удосконалення" передбачає формування професійних знань, умінь та навичок, які будуть необхідні для самостійної роботи у різних закладах системи фізичного виховання і спорту, а також для підвищення рівня спортивної майстерності в обраному виді спорту.

Курс навчальної дисципліни "Основи Джиу джитсу" створюється для дистанційної підтримки освоєння студентами навчального матеріалу групи навчальних дисциплін "Охоронна діяльність"

Викладач: Доктор біологічних наук, професор Приймаков Олександр Олександрович. 

Курс викладається для студентів 2-го курсу денної (група 2С) та заочної (2зCз) форми навчання. Навчальна дисципліна Адаптація та функціональні резерви спортсменів складена відповідно до освітньо-професійної (Освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,  спеціальності 017 Фізична культура і спорт. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС, 3 модулі. Програма складається з лекційних 20 год., лабораторних робіт 18 год та самостійної роботи 52 год. 

Метою викладання навчальної дисципліни Адаптація та функціональні резерви спортсменів є  формування у студентів знань механізмів адаптації до фізичних завантажень, а також придбання основних умінь і навичок оцінки фізичного стану й резервних можливостей осіб, що займаються фізичними вправами та спортом.

Програма нормативної навчальної дисципліни Біохімія складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня (бакалавр/магістр), галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: основи фундаментальної біомедичної науки, що вивчає хімічний склад живих організмів та хімічні перетворення, яким підлягають молекули, що входять до їх складу.

Міждисциплінарні зв’язки: хімія, біологія, анатомія, фізіологія.

Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета: підготовка фахівців з фізичної терапія та ерготерапії, які володіють достатнім обсягом теоретичних та практичних знань відносно хімічних основ життя: хімічного складу органічних сполук і природи метаболічних процесів, що відбуваються в організмі людини; формування знань про побудову сполук, що входять до складу живих організмів та взаємозв’язок з їх біохімічними функціями; формування сучасного уявлення про принципи структурної організації основних класів біомакромолекул; формування знань закономірностей вивільнення, акумуляції та споживання енергії в біологічних системах; формування знань про основні метаболічні шляхи в організмі, їх взаємозв’язок і молекулярні механізми регуляції.

Завдання:

1) ознайомлення з сучасними методами біохімічної діагностики стану метаболізму організму;

2) формування навичок наукового аналізу та узагальнення явищ та фактів, що спостерігаються;

3) забезпечення теоретичної бази для вивчення інших медико-біологічних дисциплін;

4) опанування основних класичних і сучасних методів лабораторних біохімічних досліджень.

Програма нормативної навчальної дисципліни Фізіологія фізичного виховання та спорту складена відповідно до освітньо-професійної (Освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,  спеціальності 017 Фізична культура і спорт. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин, 3 кредити ЄКТС, 3 модулі. Програма складається з лекційних 16 год., лабораторних робіт 14 год та самостійної роботи 52 год. Курс викладається для студентів 2-го курсу денної (група 2С) та заочної (2фвсз) форми навчання.

Метою викладання навчальної дисципліни Фізіологія фізичного виховання та спорту є формування у студентів знань біологічних основ фізичного виховання і спорту, а також набуття студентами основних вмінь та навичок оцінки функціонального стану організму людини у зв`язку з впливом оздоровчих та спортивних фізичних навантажень.

Лекційний курс передбачає отримання студентами основних знань про загальні механізми адаптації, механізми термінової і довгострокової адаптації, сучасні концепції підвищення резервних можливостей організму при заняттях фізичною культурою і спортом, морфофункціональні і метаболічні механізми і критерії розвитку рухових якостей, сучасні принципи проведення тестувань в ФВ і спорті, біологічні засади нормування та дозування фізичних наванта­жень в фізичному вихован­ні та спортивного тренування. На практичних заняттях студенти засвоюють практичні вміння і навички біологічного моніторингу і  контролю функціонального стану організму людини, су­часні методи тестування і контролю фізичної працездатності, су­часні методи  контролю, оцінки та інтерпретації рівня фізичного здоров'я людини у відповідності до рівня вимог, що встановлюється освітньо-кваліфікаційною характеристикою галузевих стандартів вищої освіти за напрямом “Освіта” для всіх педагогічних спеціальностей. Семінарські заняття служать для обговорення та аналізу тем, які даються студентам на самостійну підготовку. Удосконалення технічних умінь і навичок оцінки функціонального стану осіб, що займаються ФК та спортом здійснюються під час практичних і семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи.

Самостійна робота включає підготовку конспектів занять, ознайомлення з спеціальною літературою, виконання науково-дослідної роботи за програмою курсу.

Завдання курсу "Вікова анатомія і фізіологія" – дати студенту, майбутньому педагогу або тренеру сучасні знання про вікові особливості будови та функціонування організму людини, його взаємодію з навколишнім середовищем; озброїти розумінням закономірностей, які визначають принципи збереження і зміцнення здоров’я школярів, умови високої працездатності учнів у різних видах навчально-пізнавальної діяльності. Ці знання необхідні для того, щоб він міг на науковій основі організувати процес навчально-виховної роботи з учнями різного віку, брати активну участь у фізичному та трудовому вихованні школярів, піклуватись про охорону здоров’я дітей.

В даному курсі велика увага приділяється питанню морфо-фізіологічних особливостей дітей та підлітків, анатомії та фізіології нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів, анатомії та фізіології серцево-судинної, дихальної, травної, видільної систем, основам раціонального харчування для підтримання оптимального основного обміну у осіб різних вікових груп.

Кандидат технічних наук Мазурок Наталія Степанівна

Знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку і спортивного тренування дозволяє на науковій основі вирішувати питання вибору кадрів для занять спортом, вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань, вірно оцінювати результат їх використання і прогнозувати спортивні досягнення.

Навчальна дисципліна “Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання” входить до нормативної частини циклу Природничо-наукової підготовки враховуючи базовий галузевийстандарт для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальностей 6.010201 – Фізичне виховання, 6.010202 – Спорт.

На кредитний модуль «Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання», відповідно до навчального планувідводиться 1,5 кредити, 54 години. Курс включає в себе три змістових модулі: статичну, динамічну і функціональну біохімію.

“Вікова фізіологія” є складовою частиною циклу природничо-наукових дисциплін і вивчає процеси становлення і розвитку фізіологічних функцій організму людини в онтогенезі, їх особливості на кожному віковому етапі. Вона є самостійною галуззю фізіології, тісно пов'язана з іншими природничими наукамитак як базується на природничо-науковихдосягненнях в галузі анатомії, цитології та гістології. Вивчення функціональних змін в організмі і з'ясування механізмів їх регуляції в онтогенезі неможливо без біохімії і біофізики. Фізіологічні процеси в ембріогенезі пояснюються з позицій еволюційної теорії, ембріології та генетики. Для розуміння закономірностей формування функцій в процесі індивідуального розвитку людини необхідні дані таких фізіологічних наук, як фізіологія клітини, порівняльна й еволюційна фізіологія, фізіологія окремих органів і систем: серця, печінки, нирок, крові, дихання, нервової системи тощо.

Навчальна дисципліна “Вікова фізіологія” входить донормативної частини циклу Природничо-наукової підготовкивраховуючи базовий галузевий стандарт дляосвітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальностей6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 – Олімпійський і професійний спорт, 6.010203 – Здоровя людини.

На кредитний модуль “Вікова фізіологія”. відповідно до навчального плану відводиться 2 кредити, 72 години, з них 36 годин на самостійну роботу, 36 годин аудиторна робота, 12 годин лекцій, 18 годин лабораторні роботи, 6 годин індивідуальної роботи (практичні заняття). У 4 семестріздійснюєтьсямодульнийконтроль у формі заліку.

Курс розроблений викладачами Факультету фізичного виховання, спорту і здоров`я Кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін Левицькою Л.М. та Омельчук О.В..

Предмет вивчення  навчальної дисципліни:

гігієнічні особливості впливу навколишнього середовища на життєдіяльність людини. Основи режими та харчування людини, спортсменів, основи загартовування, відновлення спортивної працездатності.

Мета тнавчальної дисципліни:

створення у студентів уявлення про значення і роль гігієни в системі фізичного виховання, забезпечення тренувальної і змагальної діяльності, прискорення відновлення фізичної працездатності, профілактики захворювань, про закономірності, що лежать в основі здорового способу життя.

В модуль включено практичний аспект вивчення дисципліни: "Біомеханіка". на основі сучасних знань та технологій про рухову діяльність людини. Концепція курсу базується на теоретичних положеннях видатних вчених в галузі біомеханіки та на матеріалах власних досліджень автора.

Курс розроблений викладачем Факультету фізичного виховання, спорту і здоров`я Кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін, доцентом, кандидатом медичних наук, Левицькою Л.М..

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є взаємозв‘язок будови і функцій органів з виконуваними функціями, морфологічні особливості будову тіла спортсмена певних видів спорту.

Мета навчальної дисципліни:

висвітлення особливостей будови тіла людини, встановлення взаємозв'язку будови органів з виконуваними функціями, розкриття особливостей будови тіла спортсмена, а також перебудови, які відбуваються в організмі під час занять спортом. Підготувати студентів до науково обґрунтованого проведення тренувального процесу, надати практичні навички с основних методів антропометричного та стоматоскопічного дослідження.