Метою навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання (технічні дисципліни)» є формування у майбутніх докторів філософії комплексу знань, умінь, навичок з методики навчання технологічних і технічних дисциплін у вищих закладах освіти.

Метою навчальної дисципліни «Методика викладання технічних дисциплін» є формування у студентів фахових компетенцій з методичних засад вивчення навчальних дисциплін техніко-технологічного циклу для майбутніх учителів трудового навчання і технологій.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації на транспорті» забезпечує формування у студентів цілісних теоретичних знань про будову й роботу основних автоматизованих вузлів і механізмів сучасних автомобілів, засобів регулювання дорожнього руху,  набуття практичних навичок у їх використанні, підготовці до роботи, виявленні неполадок, та регулюванні.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та загрози життю; формування у  студентів відповідальності та умінь забезпечити особисту та колективну безпеку.

Вивчення курсу "Загальна фізика (за професійним спрямуванням)" передбачає поглиблення фахових знань педагогів технологічної освіти (середня освіта) у відповідних галузях технологій на основі фундаментальних природничих дисциплін.

Метою навчальної дисципліни машинознавство є формування у студентів цілісного уявлення про машину, як найважливіший речовий елемент продуктивних сил, матеріальну основу сучасного виробництва та транспорту. За своєю структурою та спрямуванням дисципліна «Машинознавство» є інтегрованою навчальною дисципліною, побудованою на основі сучасної загальноприйнятої наукової класифікації машин, яка охоплює технічну механіку, енергетичні, робочі та контрольно-інформаційні машини.

Вивчення курсу "Хімія (за професійним спрямуванням)" передбачає поглиблення фахових знань педагогів технологічної освіти (середня освіта) у відповідних галузях технологій на сонові фундаментальних природничих дисциплін.

Курс "Загальна електротехніка та практикум з електромонтажних робіт" як навчальна дисципліна має за мету навчити студентів основам розрахунку електричних лінійних кіл, принципу роботи електричних двигунів, трансформаторів, а також формувати в студентів компетентність  з електротехніки  та електромонтажних робіт.

Вивчення курсу "Основи молекулярної технології (за професійним спрямуванням)" передбачає надання студентам професійної освіти теоретичних знань про сукупність процесів та технологічних операцій, які забезпечують одержання новітніх (молекулярних) матеріалів промислового призначеняя, матеріалів доля використання в галузі медицини, харчових продуктів заданої якості; ознайомлення студентів із процесами, що є спільними для технологій різних промислових, медичних та харчових виробництв, а також цілсне уявлення про молекулярні технології продукції в закладах ресторанного господарства та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності.

Вивчення курсу "Загальна фізика (за професійним спрямуванням)" передбачає поглиблення фахових знань педагогів технологічної освіти (середня освіта) у відповідних галузях виробництва на основі фундаментальних природничих дисциплін.

Вивчення курсу "БЖД" передбачає навчання студентів правилам безпечного поводження та проживання в оточуючому їх середовищі та формуванню в них вмінь і навичок безпечного проживання в природному, техногенному та соціальному середовищах.

Вивчення курсу "Хімія (за професійним спрямуванням)" передбачає поглиблення фахових знань педагогів професійної освіти у відповідних галузях вирробництва на основі фундаментальних природничих дисциплін.

 

 

 

Вивчення курсу "БЖД" передбачає навчання студентів правилам безпечного проживання та поводження в оточуючому їх середовищі та формуванню в них вмінь і навичок безпечного проживання в природньому, техногенному та соціальному середовищах.

Вивчення курсу "БЖД" передбачає навчання студентів правилам безпечного проживання та поводження в оточуючому їх середовищі та формуванню в них вмінь і навичок безпечного проживання в природньому, техногенному та соціальному середовищах.

Вивчення курсу "БЖД" передбачає навчання студентів правилам безпечного проживання в оточуючому їх середовищі та формуванню в них вмінь і навичок безпечного проживання в природньому, техногенному та соціальному середовищах.

Вивчення курсу "БЖД" передбачає навчання студентів правилам безпечного проживання та поводження в оточуючому їх середовищі та формуванню в них вмінь і навичок безпечного проживання в природньому, техногенному та соціальному середовищах.

Вивчення курсу "БЖД" передбачає навчання студентів правилам безпечного проживання та поводження в оточуючому їх середовищі та формуванню в них вмінь і навичок безпечного проживання в природньому, техногенному та соціальному середовищі.

«Гігієна праці та виробнича санітарія»  формують уміння та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці шляхом опанування теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні для прийняття економічно обґрунтованих рішень, спрямованих на підвищення рівня захисту від надзвичайних ситуацій та захист працюючих від дії шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища .

Вивчення дисципліни  "Цивільний захист" передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій (НС), локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

 «Безпека експлуатації будівель та споруд» передбачає вивчення вимог до будівництва, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель, конструктивні будівельні елементи та їхнє застосування до будівництва будівель та споруд, питання щодо технічного обслуговування та утримання будівель і споруд, способи обстежень будівель, методи контролю стану будівельних конструкцій та умови збереження будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

«Методика викладання технічних дисциплін» забезпечує - ознайомлення зі змістом підготовки вчителів у вищих педагогічних закладах вказаного вище профілю і формування знань про наукові основи розробки навчальних планів, програм та методичних посібників; формування умінь планування навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах та створення програмно-методичного забезпечення курсів технічних дисциплін.

«Охорона праці в галузі» передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і  фахівців за колективну та власну безпеку.

Навчальна дисципліна    розглядає базові концепції, основні заходи, засоби і методи захисту у населення і територій в період надзвичайних ситуацій, а також планування і підготовка до діяльності у період надзвичайних ситуацій.

ККР Вища математика

Безпека життєдіяльності – це науково-практична інтегрована дисципліна про шляхи формування системи комфортної та безпечної взаємодії людини з довкіллям, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, вивчає основні положення з охорони праці людини та цивільного захисту населення, конкретні небезпеки та способи захисту від них.

В курсі Охорона праці в галузі інформаційних технологій розглядає питання пов'язані з управлінням охороною праці галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників, забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці та на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електро- та пожежної безпеки. 

Розділ орієнтований на вирішення проблеми моніторингу умов праці на робочих місцях та методів нормалізації