Знання історії науки і техніки дозволяють обґрунтовано вибирати правильну альтернативу для подальшого розвитку науки і техніки; підказують аналогії, спроби вирішення даної проблеми в минулому; дозволяють виявляти прийоми наукового пізнання і наукового творчого мислення, закономірності та закони розвитку науки і техніки в цілому.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є формування та розвиток у студентів системи інформатичних компетентностей, які забезпечують здатність майбутнього педагога ефективно здійснювати професійну діяльність, організовувати інформаційну взаємодію суб'єктів освітнього середовища, вирішувати професійні проблеми в межах інформаційно-освітнього середовища закладу освіти та інформаційного суспільства.

Метою навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж» є: оволодіння сучасними мережними технологіями та навичками їх практичного використання в професійні діяльності; формування компетентностей, необхідних для організації мережних комплексів на основі однорангових мереж та мереж із виділеним сервером; вивчення теоретичних основ управління системними ресурсами комп’ютерів та комп’ютерних мереж і здобуття базових навичок практичної роботи в якості системного адміністратора.

Мета навчальної дисципліни«Мультисервісні мережі»: оволодіння принципами побудови і функціонування мультисервісних мереж, технологіями, протоколами, методами комутації, способами передачі, методами розрахунку мультисервісних мереж, обладнанням і принципами експлуатації; формування цілісного уявлення про розвиток мультисервісних мереж та їх класифікацію; структурування інформації про стандартизацію мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання.

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» є: оволодіння сучасними мережними технологіями та навичками їх практичного використання для пошуку, обробки і аналізу даних; формування у студентів знань про сучасні засоби електронних комунікацій; оволодіння необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп’ютерних мереж.

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» є: оволодіння сучасними мережними технологіями та навичками їх практичного використання для пошуку, обробки і аналізу даних; формування у студентів знань про сучасні засоби електронних комунікацій; оволодіння необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп’ютерних мереж.

Мета навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях»: формування та розвиток здатності студентів до практичного застосування сучасних технологій в процесі розробки та проектуванні інформаційних ресурсів та сервісів в інфокомунікаціях; формування цілісного уявлення про розвиток інфокомунікаційних систем та їх класифікацію; структурування інформації про технології транспортних мереж, стандартизацію мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання.

Метою навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування» є формування у студентів знань, вмінь та практичних навичок, які необхідні майбутнім вчителям технологій для впровадження систем автоматизованого проектування в навчально-виховний процес. А також формування у студентів професійних компетенцій, пов’язаних з використанням теоретичних знань в області автоматизованого проектування з використанням сучасних CASE-засобів. 

Мета навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії» - формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці, вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, вивчення принципів організації обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах; практичні навички роботи з програмним забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, з метою ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності

Однією з навчальних дисциплін, що органічно поєднує в собі досягнення природничо-технічних та соціогуманітарних наук є «Історія науки і техніки».  Знання історії науки і техніки дозволяють обґрунтовано вибирати правильну альтернативу для подальшого розвитку науки і техніки; підказують аналогії, спроби вирішення даної проблеми в минулому; дозволяють виявляти прийоми наукового пізнання і наукового творчого мислення, закономірності та закони розвитку науки і техніки в цілому.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» є:

  • інформація про події та творців історії науки і техніки;
  • матеріальні пам’ятки історії науки і техніки;
  • процеси отримання, обґрунтування наукового і технічного знання в різних культурно-історичних умовах (контекстах);
  • структура і зміст науково-технічного знання.

Однією з навчальних дисциплін, що органічно поєднує в собі досягнення природничо-технічних та соціогуманітарних наук є «Історія науки і техніки». При дослідженні нової наукової проблеми або створенні нового об’єкта техніки є, як правило, кілька гіпотез, шляхів вирішення – знання історії науки і техніки дозволяють вибрати закономірний шлях розвитку. Знання історії науки і техніки дозволяють обґрунтовано вибирати правильну альтернативу для подальшого розвитку науки і техніки; підказують аналогії, спроби вирішення даної проблеми в минулому; дозволяють виявляти прийоми наукового пізнання і наукового творчого мислення, закономірності та закони розвитку науки і техніки в цілому.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» є:

  • інформація про події та творців історії науки і техніки;
  • матеріальні пам’ятки історії науки і техніки;
  • процеси отримання, обґрунтування наукового і технічного знання в різних культурно-історичних умовах (контекстах);
  • структура і зміст науково-технічного знання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредити ECTS.

Вивчається дисципліна на денній формі навчання у 2 семестрі на першому курсі. Закінчується вивчення навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» заліком в кінці 2-го семестру.