Допомогти з Search courses

Спрямований на формування професійно-педагогічну компетентність та виробничу компетентність педагога професійного навчання,забезпечення здатності майбутнього педагога професійного навчання адаптувати теоретичні знання та практичні вміння та навички до умов реального навчального процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; усвідомлення студентами основних вимог, змісту методики організації та проведення професійної підготовки робітників, поглиблення знань дидактичних можливостей, принципів дії, технологій використання та методики застосування дидактичних засобів.

Мета - вивчення основних положень та відомостей про роль і місце педагогічної науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку педагогічної науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в системі освіти.

Завдання дисципліни: забезпечити підготовку майбутніх учителів до проведення наукових досліджень з педагогіки на високому методологічному рівні, що дозволять вирішувати проблеми навчання та виховання; сформувати знання з використання методів наукового пізнання для проведення науково-дослідної роботи з психолого-педагогічного напрямку; сформувати уміння студентів здійснювати науковий пошук в організації, постановки, проведення науково-дослідної роботи та здійснення математично-статистичної перевірки її результатів

Мета – формування знань з основ інженерної творчості та методики пошуку (суб’єктивно) нових технічних рішень і розв’язку завдань характерних для фахової діяльності педагога професійної освіти за обраними спеціалізаціями. Засвоєння теоретичних основ інженерної творчості на базі основних законів еволюції технічних об’єктів. Вивчення елементів педагогічної творчості та їх впровадження у зміст підготовки фахівця професійної освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інженерно-педагогічної творчості» є формування: -  здатності до власного інтелектуального розвитку та навчання впродовж життя, до самовиховання; - здатності до  застосовувати знання при постановці і вирішенні професійних завдань; - здатності до створення  умов розвитку людини, її освіти, будувати освіту як систему; - здатності вчити  знанням  та способам їх одержання, формувати навчальну діяльність учнів / студентів; - здатність усвідомлювати наявність інтеграційних процесів як умови існування і розвитку соціально-природного середовища; - здатність творчо підходити до виробничої діяльності,

Нормативна навчальна дисципліна "Основи економічної теорії"(90 год., 3 кредити), яка викладається для студентів ІІ курсу, що навчаються за спеціальностями:

015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

015 Професійна освіта. Туризм

015 Професійна освіта. Документознавство

015 Професійна освіта. Харчові технології

015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості

015 Професійна освіта. Деревообробка

015 Професійна освіта. Дизайн

 

І етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спецалізаціями)

Державна атестація студентів-випускників спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізацією)"  Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Дисципліна "Інформаційний менеджмент" є змістовим модулем навчальної дисципліни "Менеджмент", яка викладається для студентів спеціальності 015 "Професійна освіта(Документознавство)" на І курсі у 2 семестрі в обсязі 3 кредити 90 год.

Навчальна дисципліна «Професійна мобільність» у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) є варіативною за вибором студентів.

Дана дисципліна обсягом 3 кредити ЕCTS, 90 год. вивчається у міжпредметному зв’язку з навчальними дисциплінами : «Психологія», «Професійна педагогіка», «Методика професійного навчання», «Педагогічна іміджологія», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності» та іншими. 

Варіативна дисципліна "Діловодство" призначена для студентів напряму підготовки 015 Професійна освіта (за профілем) загальним обсягом 3 кредити (108 год.)

Варіативна дисципліна "Інтелектуальна власність" призначена для підготовки спеціалістів/магістрів спеціальності – 7.01010301/8.01010301 "Технологічна освіта" загальним обсягом 2 кредити (72 год.)

Нормативна дисципліна "Теорія і практика комунікацій" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (Документознавство) загальним обсягом 3 кредити (90 год.) Форма контролю - залік.

Нормативна дисципліна "Методика професійного навчання" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" загальним обсягом 9 кредити (270 год.)

Нормативна навчальна дисципліна "Е-навчання" загальним обсягом 90 год., 3 кредити.

Нормативна дисципліна "Професійна педагогіка" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015"Професійна освіта (за спеціалізаціями)" загальним обсягом 9 кредитів (270 год.)

Навчальна дисципліна «Основи маркетингу» входить до вибіркової частини навчальних планів спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 

Обсяг дисципліни: 3 кредити (90 годин). 

Семестр : VIII (4 курс)

 

 

Навчальна дисципліна "Основи менеджменту" входить до вибіркової частини навчальних планів спеціальності

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). На вивчення дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС (90 годин). 

Семестр: VIII (4 курс)

Підсумкова атестація з навчальної дисципліни: екзамен