Метою навчальної дисципліни є: сформувати у майбутніх фахівців здатність проводити експертизу та контроль якості харчових продуктів, здатність забезпечувати необхідну якість продукції на підприємствах харчування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія костюму і моди як частини світової художньої культури. Метою - є сформувати у студентів систему знань про характерні риси історичного костюма різних країн і народів від Стародавнього світу до сучасності, стильові особливості мистецтва, культури досліджуваних періодів; сформувати розуміння моди, костюма як частини світової художньої культури.

Мета формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок художньої діяльності в області сучасного дизайну на основі методів, принципів і прийомів дизайну для створення цілісних естетично виразних комплексів предметного середовища, що задовольняють утилітарним і духовним потребам людини (техніка та обладнання, транспортні засоби, інтер'єри, поліграфія, товари народного споживання).

Навчальна дисципліна «Виробниче навчання» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки  Професійна освіта (за профілем «Харчові технології»). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологічний процес виробництва кулінарної продукції масового попиту; операції та прийоми обробки продуктів харчування та супроводжувальна нормативно-технологічна документація.

Метою навчальної дисципліни «Виробниче навчання» є формування вмінь і навичок з виробництва кулінарної продукції масового попиту, професійного використання сучасної техніки, механізмів та інструментів, самостійного та якісного виконання робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробниче навчання» є: оволодіння професійними прийомами та операціями виготовлення страв та виробів, виконуючи санітарно-гігієнічні вимоги та техніку безпеки; набуття навички раціональної організації робочого місця в лабораторії та навчальних майстернях.

Метою викладання
навчальної дисципліни «Технологічне обладнання харчової галузі» є набуття
студентами необхідних знань і навичок щодо конструкції, принципу роботи,
умов експлуатації технологічного обладнання харчової галузі та застосування їх
у майбутній професійній діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональний туризм» є формування професійних знань з теорії і методології управління регіональним розвитком туризму. Ознайомлення із сучасними моделями управління регіональним розвитком туризму. Вивчення теоретико-методичних основ створення і реалізації концепцій, стратегій, програм і планів розвитку туризму на регіональному рівні.

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.

Метою викладання навчальної дисципліни «Рекреалогія» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з основ ефективного функціонування підприємств, які належать до сфери рекреації та туризму, надання практичних навиків та прийомів оцінки рекреаційних ресурсів, визначення соціально-економічної ефективності їх використання у сучасних умовах.

  • Предметом вивчення навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» є система знань та вмінь з організації процесів розробки та впровадження засобів мерчандайзингу в ресторанних господарствах.  Під час навчання студенти оволодіють теоретичними і практичними знаннями з питань розробки та застосування заходів мерчандайзингу у закладах ресторанного господарства, його особливості, і структуризацію на різних рівнях; опанують концепції мерчандайзингу ресторанної продукції та вмітимуть застосовувати їх на практиці.

Навчальна дисципліна«Організація виробництва» розглядає організаційні закономірності формування і функціонування виробничих систем, процесів та організації виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції в поєднанні з раціональним використанням трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

Завданням навчальної дисципліни «Організація виробництва» є вивчення закономірностей раціонального сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою найбільш ефективного їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.

 Метою навчальної дисципліни "Проектування процесів швейного виробництва" є формування у студентів уявлення про виробничу структуру швейних підприємств, проектування технологічних процесів основних виробничих цехів, перспективи розвитку виробництва галузі; формування знань з основ технології та організації швейного виробництва; набуття відповідних  умінь та навичок з вибору типових процесів, принципу їх побудови; формування здатності до виробничої діяльності.

Предметом вивчення є проектування процесів швейного виробництва.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Експертиза якості швейних виробів" є визначення експертних методів якості швейних виробів. Завданням навчальної дисципліни є вивчення теоретичних і практичних питань з визначення контролю якості виготовлення швейних виробів за дефектами, зовнішнього вигляду, посадки виробу,виконання окремих вузлів і деталей у відповідності до вимог наступної нормативної та технічної документації (ДСТУ, ГСТ), технічних умов (ТУУ, ТУ), вимоги яких розповсюджуються на контрольований асортимент швейних виробів, стандарти підприємств, конструкторської та технічної документації на швейних виріб. Здійснення вимірювання та аналіз рівня якості швейних виробів, оброблення та оформлення результатів експертизи оцінки показників якості. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни " Прогресивні технології швейного виробництва" є вивчення теоретичних і практичних питань з досягнення науки і техніки в Україні та за кордоном і відповідній галузі виробництва, заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень відповідно до техніко-економічних можливостей виробництва.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни - якість продукції та послуг  в готельно-ресторанному господарстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві" є розгляд теоретичних засад управління якістю; формування науково-теоретичної бази оцінювання якості продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві; вивчення вимог нормативної документації до складових діяльності закладів готельно-ресторанного господарства; формування навичок вимірювання та оцінювання якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є парк обладнання швейного виробництва; класифікація машин і агрегатів для виготовлення швейних виробів; принцип вибору обладнання до відповідної технологічної операції; функціонування та техніко-технологічна характеристика різних видів устаткування на всіх етапах виготовлення швейних виробів.

Основними завданнями навчальної дисципліни є детальне вивчення основних механізмів устаткування швейного виробництва; висвітлення найбільш вагомих аспектів і принципів роботи устаткування на всіх основних технологічних етапах; засвоєння методології вибору парку обладнання для створення сучасних мало операційних технологій та гнучких виробництв при виготовленні швейних виробів; аналіз сучасних досягнень НТП в галузі швейного машинобудування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Художня обробка деревини» є техніки художньої обробка деревини.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Художня обробка деревини» є техніки художньої обробка деревини.

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорії концепції дизайну» є формування у майбутніх дизайнерів цілісного, найбільш повного і всебічного уявлення про історичні закономірності становлення і функціонування дизайну як соціальної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни «Теорії концепції дизайну» є:

-       ознайомлення студентів з історичним процесом розвитку дизайну як соціальної діяльності;

-  формування основ професійного мислення фахівця на основі базових принципів дизайн-діяльності;

-       формування естетичного світогляду і сприйняття матеріального світу;

-  ознайомлення студентів з методологічними особливостями дізайн-діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни«Технічне моделювання і художнє оформлення одягу» є методи промислового проектування одягу в системі «людина-одяг-середовище».

Метою викладання навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу» є формування у студентів знань про методи художньо-естетичного проектування одягу та навичок композиційного утворення та художнього оформлення одягу.

Завданнями навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу» є:

-  формування уявлень про індустрію моди та її компоненти;

-  опанування методами розробки нових конструкторських рішень різних силуетних форм, різного асортименту і призначення виробів з різних конструктивних матеріалів;

-  опанування об'єктивними закономірностями формоутворення і пов'язаних з ними засобів конструювання будь-якої форми швейних виробів;

-  опанування різними техніками художнього оформлення одягу;

-  оволодіння вміннями проводити аналіз композиційних елементів конструкції, розробляти модельні конструкції одягу у відповідності до ескізу моделі чи фотографії.

Метою викладання навчальної дисципліни «Агро- та екотуризм» є забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки студентів з найважливішими питаннями, пов’язаними з розвитком агро- та екотуризму на території України, міжнародним досвідом становлення та розвитку агро- та екотуризму. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Агро- та екотуризм» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 015 Професійна освіта. Туризм.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи виставкової діяльності» є формування вмінь студентів розрізняти види виставок, обирати найбільш доречний тип відповідно до поставленої мети, організовувати виставку та забезпечувати високоякісну виставкову комунікацію, здійснювати післявиставковий моніторинг. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Основи виставкової діяльності» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» є формування у студентів знань з теорії та методики країнознавчого аналізу для сфери туризму, туристичної специфіки окремих регіонів, країн та туристичних центрів. Програма вивчення навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 015 Професійна освіта. Туризм.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система взаємовідносин закладу готельного та ресторанного господарств з різними групами громадськості, методи та прийоми PR-технологій для формування та підтримки його іміджу.
Метою викладання навчальної дисципліни «Іміджологія та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі» є набуття студентами теоретичних знань та формування практичних навичок з питань створення іміджу закладів готельного та ресторанного бізнесу; організації позитивної громадської думки завдяки різноманітним PR – заходам.

 

Метою вивчення дисципліни „Етнічні кухні” є: формування у студентів теоретичних знань про технологію, способи та особливості приготування страв етнічних кухонь, організацію обслуговування іноземних гостей нашої країни та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Виробниче навчання» є формування умінь і навичок з виробництва кулінарної продукції масового попиту та обслуговування гостей підприємств готельно-ресторанного господарства із дотриманням  вимог з санітарії, охорони праці та протипожежної безпеки.

Нормативна навчальна дисципліна для бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації "Готельно-ресторанна справа" та "Харчові технології" (Технологія харчування).

Навчальна дисципліна "Логістика в ресторанному господарстві" викладається для бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації - Готельно-ресторанна справа

Навчальна дисципліна "Технологія функціональних харчових продуктів" призначена для бакалаврів зі спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації - Харчові технології

Навчальна дисципліна "Технологія хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів" викладається бакалаврам спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації - Харчові технології