Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Художня обробка деревини» є техніки художньої обробка деревини.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Художня обробка деревини» є техніки художньої обробка деревини.

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорії концепції дизайну» є формування у майбутніх дизайнерів цілісного, найбільш повного і всебічного уявлення про історичні закономірності становлення і функціонування дизайну як соціальної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни «Теорії концепції дизайну» є:

-       ознайомлення студентів з історичним процесом розвитку дизайну як соціальної діяльності;

-  формування основ професійного мислення фахівця на основі базових принципів дизайн-діяльності;

-       формування естетичного світогляду і сприйняття матеріального світу;

-  ознайомлення студентів з методологічними особливостями дізайн-діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни«Технічне моделювання і художнє оформлення одягу» є методи промислового проектування одягу в системі «людина-одяг-середовище».

Метою викладання навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу» є формування у студентів знань про методи художньо-естетичного проектування одягу та навичок композиційного утворення та художнього оформлення одягу.

Завданнями навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу» є:

-  формування уявлень про індустрію моди та її компоненти;

-  опанування методами розробки нових конструкторських рішень різних силуетних форм, різного асортименту і призначення виробів з різних конструктивних матеріалів;

-  опанування об'єктивними закономірностями формоутворення і пов'язаних з ними засобів конструювання будь-якої форми швейних виробів;

-  опанування різними техніками художнього оформлення одягу;

-  оволодіння вміннями проводити аналіз композиційних елементів конструкції, розробляти модельні конструкції одягу у відповідності до ескізу моделі чи фотографії.

Метою викладання навчальної дисципліни «Агро- та екотуризм» є забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки студентів з найважливішими питаннями, пов’язаними з розвитком агро- та екотуризму на території України, міжнародним досвідом становлення та розвитку агро- та екотуризму. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Агро- та екотуризм» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 015 Професійна освіта. Туризм.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи виставкової діяльності» є формування вмінь студентів розрізняти види виставок, обирати найбільш доречний тип відповідно до поставленої мети, організовувати виставку та забезпечувати високоякісну виставкову комунікацію, здійснювати післявиставковий моніторинг. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Основи виставкової діяльності» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» є формування у студентів знань з теорії та методики країнознавчого аналізу для сфери туризму, туристичної специфіки окремих регіонів, країн та туристичних центрів. Програма вивчення навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 015 Професійна освіта. Туризм.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система взаємовідносин закладу готельного та ресторанного господарств з різними групами громадськості, методи та прийоми PR-технологій для формування та підтримки його іміджу.
Метою викладання навчальної дисципліни «Іміджологія та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі» є набуття студентами теоретичних знань та формування практичних навичок з питань створення іміджу закладів готельного та ресторанного бізнесу; організації позитивної громадської думки завдяки різноманітним PR – заходам.

 

Метою вивчення дисципліни „Етнічні кухні” є: формування у студентів теоретичних знань про технологію, способи та особливості приготування страв етнічних кухонь, організацію обслуговування іноземних гостей нашої країни та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Виробниче навчання» є формування умінь і навичок з виробництва кулінарної продукції масового попиту та обслуговування гостей підприємств готельно-ресторанного господарства із дотриманням  вимог з санітарії, охорони праці та протипожежної безпеки.

Нормативна навчальна дисципліна для бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації "Готельно-ресторанна справа" та "Харчові технології" (Технологія харчування).

Навчальна дисципліна "Логістика в ресторанному господарстві" викладається для бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації - Готельно-ресторанна справа

Навчальна дисципліна "Технологія функціональних харчових продуктів" призначена для бакалаврів зі спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації - Харчові технології

Навчальна дисципліна "Технологія хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів" викладається бакалаврам спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації - Харчові технології

Предметом вивчення навчальної дисципліни«Робота в матеріалі» є моделювання сучасних форм одягу шляхом модифікації базової форми із застосуванням методів конструктивного моделювання та методів наколки.
Метою навчальної дисципліни «Робота в матеріалі» є формування у студентів знань і вмінь, необхідних для втілення творчого задуму (ідеї) за допомогою використання текстильних (або інших) матеріалів відповідно до поставленого завдання у дизайні одягу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни«Художнє проектування костюму» є дизайн-проектування костюма.

Метою викладання навчальної дисципліни «Художнє проектування костюму» є формування у студентів знань про технологію художньо-естетичного проектування костюму та навичок художньо-конструкторського аналізу дизайнерських виробів.

Предметом навчальної дисципліни "Управління якістю продукції галузі"освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології), шифр за навчальним планом ВВ 1.1.06 є вивчення організаційних, нормативно-правових питань з управління якістю продукції галузі.

Метою викладання дисципліни є:формування у студентів системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю продукції галузі, принципів функціювання систем управління якістю, уміння та навиків організації і контролю якості продукції громадського харчування, створення систем управління якістю.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Управління якістю продукції галузі" є розгляд теоретичних засад управління якістю, його  організаційні системи; формування науково-теоретичної і методичної бази оцінювання якості продукції галузі; вивчення сучасних методів досліджень

якості напівфабрикатів і готової продукції (арбітражні, стандартизовані і експресметоди); вивчення вимог нормативної документації до складових діяльності закладів громадського харчування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Клінінгові технології"освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015.16 Професійна освіта (Готельно-ресторанна справа), шифр за навчальним планом ВВ.1.2.02 є клінінгові технології у закладах вищої освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ клінінгових технологій, теорії і практики розвитку цього напряму, набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу сучасних клінінгових технологій.

Основними завданнями навчальної дисципліни "Клінінгові технології" є опанування здобувачами вищої освіти цілісного уявлення про сервісну, виробничо-технологічну, організаційно-управлінську, науково-дослідну клінінгову діяльність.

Міждисциплінарні зв'язки Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, отримані студентами після вивчення дисциплін циклу фундаментальної, природничо-наукової підготовки: хімії(за професійним спрямуванням), мікробіології, інженерної та комп'ютерної графіки, "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства", "Товарознавства непродовольчих товарів",  "Виробниче навчання", "Основи фізіології і гігієни харчування", "Світовий туризм та інфраструктура готельного господарства", "Стандартизація, сертифікація та метрологія".

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» є формування системи знань, практичних умінь і навичок планувати, організовувати та контролювати технологічний процес закладів ресторанного господарства, раціональної організації праці та застосовувати інноваційні технології.

4 Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація ресторанного господарства» є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань:

• основи організації закладів ресторанного господарства у сфері гостинності;

• оперативне планування роботи закладів ресторанного господарства різних типів;

• організація постачання, складського й тарного господарства;

• особливості організації виробництва та структури виробничих процесів, що здійснюються в закладах ресторанного господарства різних типів;

• особливості систем сервісу та стандартів обслуговування;

• організація та моделювання процесу повсякденного та банкетного обслуговування, прийомів за протоколом;

• особливості організації обслуговування у закладах ресторанного господарства при готелі, іноземних гостей;

• організації раціональної організація праці у закладах ресторанного господарства.

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація готельно-ресторанного господарства» є формування системи знань, практичних умінь і навичок планувати, організовувати та контролювати технологічний процес закладів готельно-ресторанного господарства, раціональної організації праці та застосовувати інноваційні технології.

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація готельно-ресторанного господарства» є формування системи знань, практичних умінь і навичок планувати, організовувати та контролювати технологічний процес закладів готельно-ресторанного господарства, раціональної організації праці та застосовувати інноваційні технології.

ТЕХНОЛОГІЯ НАПОЇВ

 

 

освітній рівень                                бакалавр

спеціальності                                   015  Професійна освіта.  Готельно-ресторанна справа

спеціалізації                                    Ресторанна справа                                         

 

Шифр за навчальним планом  ВВ1.1.02

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні принципи технологічних процесів продукції харчових виробництв, зміни, які відбуваються при цьому та чинники, що впливають на формування якості та безпеки продукції.

Міждисциплінарні зв’язки:  Вивчення навчальної дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» базується на знаннях, які студенти отримали після вивчення дисциплін циклу фундаментальної, природничо-наукової підготовки: хімії, фізики, технічної мікробіології, вищої математики, інженерної та комп’ютерної графіки; циклу науково-предметної підготовки: стандартизація, метрологія та сертифікація, харчова хімія. Найбільшою мірою дисципліна «Загальні технології харчових виробництв» спирається на теоретичні знання і практичні навички, сформовані при вивченні дисциплін: «Теоретичні основи харчових виробництв», «Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі», «Основи фізіології та гієни харчування», «Процеси і апарати харчових виробництв» та ін. 

Знання, отримані при вивченні дисципліни, можуть бути використані у процесі вивчення дисциплін «Проектування харчових виробництв засобами САПР», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Управління якістю продукції», «Експертиза харчових продуктів» та написання курсових і кваліфікаційних робіт. 

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» є отримання студентами знань у питаннях, пов’язаних із переробною та харчовою промисловістю України, технологією та технікою окремих її галузей.

Основними завданнями дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» є:

  • закласти основу знань студентів в галузі харчових технологій продуктів із сировини рослинного та тваринного походження, основних показників їх якості;
  • оволодіння науковими основами технологічних процесів в харчовій промисловості, вивчення властивостей основної та додаткової сировини і технологій окремих харчових виробництв;
  • ознайомлення та вивчення закономірностей технологій харчових виробництв та розуміння необхідності використання комплексного підходу до удосконалення технологій харчової та переробної промисловості;
  • ознайомлення з принциповими технологічними схемами виробництва основних видів харчових продуктів, параметрами процесів, умовами зберігання сировини та готової продукції, з оцінкою їх якості.

КАРВІНГ

 

 

освітній рівень                                бакалавр

спеціальності                                  015  Професійна освіта.  Готельно-ресторанна справа

спеціалізації                                    Ресторанна справа                                         

 

Шифр за навчальним планом  ВВ1.1.04

 

Метою навчальної дисципліни "Технологія виробів легкої промисловості" є формування уявлення про швейні та інші види виробництв легкої промисловості; формування знань з технології виготовлення швейних та інших виробів легкої промисловості та набуття відповідних умінь та навичок; опанування методикою вибору методів обробки виробів та способами їх економічної оцінки, методикою використання раціональних параметрів, режимів для волого-теплової обробки деталей одягу, методами контролю якості швейних та інших виробів легкої промисловості.