Даний курс побудований на принципах інтегративного підходу до розгляду психологічних явищ та категорій, органічно пов’язаний з базовими навчальними дисциплінами (психологією особистості, соціальною, віковою та педагогічною психологією), а також з народознавством, історією України, мистецтвознавством. Методика викладання курсу передбачає екстраполяцію науково-теоретичної інформації на життєвий досвід студентів, введення їх у практичний обіг для вирішення відповідних життєвих проблем.