Мета курсу – сформувати стійкий інтерес до майбутньої
професійної діяльності, внутрішні мотиви щодо оволодіння основними фаховими
знаннями, уміннями та навичками вчителя образотворчого мистецтва.

Основні
завдання курсу – ознайомлення з системою вищої освіти на Україні
та її правовою базою; ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою
вчителя образотворчого мистецтва; засвоєння основних вимог до навчальної
діяльності студента; оволодіннями основами роботи з інформацією та
самоорганізації навчальної діяльності; оволодіння категоріальним апаратом
образотворчого мистецтва; освоєння базових знань з технологій живопису,
графіки, скульптури.