Мета: засвоєння базового категоріального апарату дисциплін образотворчого мистецтва, введення в систему ціннісно-смислових настанов світового та національного образотворчого мистецтва, опанування ними як засобами трансляції соціально-значущих культурних смислів